حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

آخرین زمان بروزرسانی: 20:00:46 27-2-1400
عملیات
Price
Traffic
Hard Disk
RAM
CPU
Server Name
ServerID
Price 1,131,427
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB34
Server ID 1438954
Price 1,131,427
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB34
Server ID 1421621
Price 1,131,427
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB34
Server ID 1438957
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB35
Server ID 1389140
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB35
Server ID 1440502
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB35
Server ID 1437723
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB35
Server ID 1438653
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB35
Server ID 1439214
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB35
Server ID 1438749
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB35
Server ID 1422782
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB35
Server ID 1438762
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB35
Server ID 1440527
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB35
Server ID 1441036
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB35
Server ID 1433239
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB35
Server ID 1440498
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB35
Server ID 1437664
Price 1,164,707
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB35
Server ID 1436877
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB36
Server ID 1406439
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB36
Server ID 1413568
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB36
Server ID 1422798
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB36
Server ID 1418280
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB36
Server ID 1422793
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB36
Server ID 1426934
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB36
Server ID 1422794
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB36
Server ID 1438737
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB36
Server ID 1435437
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-975
Server Name SB36
Server ID 1435438
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB36
Server ID 1436866
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB36
Server ID 1435402
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB36
Server ID 1438760
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB36
Server ID 1440373
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB36
Server ID 1439317
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB36
Server ID 1421253
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB36
Server ID 1440493
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB36
Server ID 1435431
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB36
Server ID 1440755
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB36
Server ID 1440512
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB36
Server ID 1443634
Price 1,197,983
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB36
Server ID 1443525
Price 1,231,259
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB37
Server ID 1443861
Price 1,231,259
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB37
Server ID 1443594
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB38
Server ID 1403149
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB38
Server ID 1408545
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB38
Server ID 1426628
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB38
Server ID 1438747
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB38
Server ID 1432116
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB38
Server ID 1439087
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB38
Server ID 1440529
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB38
Server ID 1440362
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB38
Server ID 1427852
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB38
Server ID 1442501
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB38
Server ID 1442497
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB38
Server ID 1439083
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB38
Server ID 1442506
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB38
Server ID 1421762
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB38
Server ID 1426515
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB38
Server ID 1439324
Price 1,264,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB38
Server ID 1443162
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB39
Server ID 1418282
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB39
Server ID 1418333
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB39
Server ID 1392495
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 48 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB39
Server ID 1429079
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB39
Server ID 1432188
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB39
Server ID 1439472
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB39
Server ID 1439755
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB39
Server ID 1433824
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB39
Server ID 1440088
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB39
Server ID 1440701
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB39
Server ID 1443603
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB39
Server ID 1443520
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB39
Server ID 1443751
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB39
Server ID 1441750
Price 1,297,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB39
Server ID 1442256
Price 1,331,091
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB40
Server ID 1413559
Price 1,331,091
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980x
Server Name SB40
Server ID 1402373
Price 1,331,091
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB40
Server ID 1439404
Price 1,331,091
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB40
Server ID 1430402
Price 1,331,091
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB40
Server ID 1439753
Price 1,331,091
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB40
Server ID 1443284
Price 1,331,091
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB40
Server ID 1443312
Price 1,364,370
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB41
Server ID 1434394
Price 1,397,646
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB42
Server ID 1443660
Price 1,464,202
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB44
Server ID 1443673
Price 1,464,202
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB44
Server ID 1410859
Price 1,497,478
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB45
Server ID 1440563
Price 1,530,758
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB46
Server ID 1438823
Price 1,530,758
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB46
Server ID 1439789
Price 1,530,758
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB46
Server ID 1439696
Price 1,530,758
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB46
Server ID 1439361
Price 1,564,034
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB47
Server ID 1440697
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB48
Server ID 1442485
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB48
Server ID 1438837
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB48
Server ID 1443845
Price 1,630,589
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB49
Server ID 1401645
Price 1,630,589
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB49
Server ID 1440764
Price 1,630,589
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB49
Server ID 1423132
Price 1,663,865
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB50
Server ID 1443229
Price 1,697,141
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB51
Server ID 1441561
Price 1,697,141
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB51
Server ID 1440922
Price 1,697,141
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB51
Server ID 1439483
Price 1,697,141
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU AMD Opteron 6338P
Server Name SB51
Server ID 1440594
Price 1,697,141
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB51
Server ID 1437746
Price 1,697,141
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB51
Server ID 1440947
Price 1,697,141
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB51
Server ID 1439029
Price 1,697,141
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB51
Server ID 1439475
Price 1,697,141
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB51
Server ID 1440367
Price 1,730,421
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB52
Server ID 1431755
Price 1,730,421
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB52
Server ID 1426694
Price 1,763,697
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB53
Server ID 1440127
Price 1,763,697
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 600 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB53
Server ID 1437740
Price 1,763,697
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB53
Server ID 1441451
Price 1,763,697
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB53
Server ID 1443687
Price 1,763,697
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB53
Server ID 1423189
Price 1,796,977
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB54
Server ID 1434691
Price 1,796,977
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB54
Server ID 1443177
Price 1,830,253
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB55
Server ID 1440779
Price 1,863,528
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB56
Server ID 1443706
Price 1,863,528
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB56
Server ID 1443323
Price 1,896,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB57
Server ID 1439843
Price 1,896,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB57
Server ID 1439836
Price 1,896,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB57
Server ID 1439815
Price 1,896,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB57
Server ID 1441446
Price 1,896,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB57
Server ID 1440920
Price 1,930,084
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB58
Server ID 1443233
Price 1,963,360
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 256 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB59
Server ID 1436732
Price 1,963,360
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB59
Server ID 1441545
Price 1,996,640
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB60
Server ID 1443240
Price 2,029,916
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB61
Server ID 1443708
Price 2,129,747
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB64
Server ID 1443728
Price 2,129,747
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB64
Server ID 1443368
Price 2,163,023
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB65
Server ID 1436135
Price 2,196,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB66
Server ID 1443502
Price 2,229,579
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB67
Server ID 1434840
Price 2,329,411
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB70
Server ID 1435897
Price 2,329,411
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB70
Server ID 1434826
Price 2,362,690
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB71
Server ID 1443941
Price 2,395,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB72
Server ID 1439553
Price 2,395,966
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB72
Server ID 1434836
Price 2,429,242
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB73
Server ID 1441549
Price 2,429,242
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB73
Server ID 1440049
Price 2,429,242
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB73
Server ID 1433572
Price 2,462,522
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB74
Server ID 1434825
Price 2,462,522
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB74
Server ID 1431477
Price 2,462,522
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB74
Server ID 1440050
Price 2,529,074
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB76
Server ID 1439583
Price 2,628,909
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB79
Server ID 1440648
Price 2,928,404
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB88
Server ID 1440041
Price 2,928,404
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB88
Server ID 1433507
Price 2,961,680
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB89
Server ID 1439364
Price 2,994,960
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB90
Server ID 1439534
Price 3,261,175
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB98
Server ID 1443348
Price 3,361,006
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB101
Server ID 1442525
Price 3,693,781
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB111
Server ID 1436958
Price 4,126,387
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB124
Server ID 1443601
Price 6,555,630
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB197
Server ID 1443152
Price 10,848,404
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB326
Server ID 1443464
Price 17,137,815
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB515
Server ID 1443357
Price 17,171,091
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB516
Server ID 1442613
Price 19,966,387
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1966 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB600
Server ID 1442606

برای مشاهده تمام سرورها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ