حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

آخرین زمان بروزرسانی: 08:01:27 27-3-1400
عملیات
Price
Traffic
Hard Disk
RAM
CPU
Server Name
ServerID
Price 1,348,841
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB38
Server ID 1457412
Price 1,348,841
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB38
Server ID 1453599
Price 1,348,841
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB38
Server ID 1456595
Price 1,348,841
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB38
Server ID 1458476
Price 1,348,841
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB38
Server ID 1460472
Price 1,348,841
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB38
Server ID 1457455
Price 1,384,336
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB39
Server ID 1458890
Price 1,384,336
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB39
Server ID 1458870
Price 1,384,336
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB39
Server ID 1458816
Price 1,384,336
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB39
Server ID 1457427
Price 1,384,336
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB39
Server ID 1451755
Price 1,419,830
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB40
Server ID 1446070
Price 1,455,329
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB41
Server ID 1449198
Price 1,455,329
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB41
Server ID 1462479
Price 1,455,329
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB41
Server ID 1466230
Price 1,455,329
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB41
Server ID 1461642
Price 1,455,329
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB41
Server ID 1462523
Price 1,455,329
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB41
Server ID 1462504
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB42
Server ID 1429083
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB42
Server ID 1443102
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB42
Server ID 1458458
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB42
Server ID 1458495
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB42
Server ID 1452561
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB42
Server ID 1456572
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB42
Server ID 1459416
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB42
Server ID 1444872
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB42
Server ID 1464972
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB42
Server ID 1459386
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1.5 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB42
Server ID 1465320
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 750 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB42
Server ID 1463494
Price 1,490,823
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB42
Server ID 1465244
Price 1,526,321
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB43
Server ID 1466239
Price 1,561,816
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-930
Server Name SB44
Server ID 1443143
Price 1,561,816
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB44
Server ID 1459402
Price 1,561,816
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1452502
Price 1,561,816
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB44
Server ID 1453908
Price 1,561,816
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB44
Server ID 1420623
Price 1,561,816
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB44
Server ID 1458884
Price 1,561,816
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB44
Server ID 1465144
Price 1,561,816
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB44
Server ID 1466592
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 1.5 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-980
Server Name SB45
Server ID 1449248
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB45
Server ID 1461538
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB45
Server ID 1459026
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB45
Server ID 1456453
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB45
Server ID 1452565
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB45
Server ID 1457095
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB45
Server ID 1451916
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB45
Server ID 1460417
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB45
Server ID 1463530
Price 1,597,310
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-920
Server Name SB45
Server ID 1446263
Price 1,632,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB46
Server ID 1463577
Price 1,632,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB46
Server ID 1463583
Price 1,632,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB46
Server ID 1454357
Price 1,632,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB46
Server ID 1466106
Price 1,632,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB46
Server ID 1450082
Price 1,632,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB46
Server ID 1459610
Price 1,632,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB46
Server ID 1451768
Price 1,632,808
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB46
Server ID 1466859
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB47
Server ID 1461266
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB47
Server ID 1462330
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB47
Server ID 1455233
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB47
Server ID 1421205
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB47
Server ID 1456825
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB47
Server ID 1459603
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB47
Server ID 1456338
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB47
Server ID 1459493
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB47
Server ID 1461419
Price 1,668,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB47
Server ID 1464988
Price 1,703,797
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 24 GB
CPU Intel Core i7-950
Server Name SB48
Server ID 1394469
Price 1,703,797
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB48
Server ID 1463520
Price 1,703,797
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB48
Server ID 1466192
Price 1,703,797
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB48
Server ID 1461521
Price 1,703,797
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB48
Server ID 1466196
Price 1,703,797
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB48
Server ID 1465128
Price 1,703,797
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB48
Server ID 1451220
Price 1,703,797
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB48
Server ID 1460948
Price 1,703,797
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB48
Server ID 1464968
Price 1,739,295
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB49
Server ID 1466197
Price 1,739,295
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB49
Server ID 1461635
Price 1,739,295
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB49
Server ID 1464991
Price 1,739,295
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB49
Server ID 1459602
Price 1,739,295
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB49
Server ID 1463593
Price 1,739,295
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB49
Server ID 1459484
Price 1,739,295
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB49
Server ID 1465599
Price 1,774,790
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB50
Server ID 1465166
Price 1,774,790
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB50
Server ID 1464976
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB51
Server ID 1462522
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB51
Server ID 1457313
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB51
Server ID 1457019
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB51
Server ID 1457023
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB51
Server ID 1460463
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB51
Server ID 1460461
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB51
Server ID 1454196
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB51
Server ID 1462603
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB51
Server ID 1466086
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB51
Server ID 1449789
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB51
Server ID 1453183
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB51
Server ID 1461399
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB51
Server ID 1450817
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB51
Server ID 1450826
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB51
Server ID 1465134
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB51
Server ID 1450852
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB51
Server ID 1450863
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB51
Server ID 1463521
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB51
Server ID 1466232
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB51
Server ID 1453024
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB51
Server ID 1456614
Price 1,810,284
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB51
Server ID 1440333
Price 1,845,782
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB52
Server ID 1454330
Price 1,845,782
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB52
Server ID 1466354
Price 1,845,782
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB52
Server ID 1453718
Price 1,845,782
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB52
Server ID 1459617
Price 1,845,782
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB52
Server ID 1457027
Price 1,845,782
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB52
Server ID 1457259
Price 1,845,782
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V2
Server Name SB52
Server ID 1466060
Price 1,881,277
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB53
Server ID 1466361
Price 1,881,277
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB53
Server ID 1453090
Price 1,881,277
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB53
Server ID 1450827
Price 1,881,277
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB53
Server ID 1461316
Price 1,881,277
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB53
Server ID 1462724
Price 1,881,277
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB53
Server ID 1458682
Price 1,881,277
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB53
Server ID 1457397
Price 1,881,277
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB53
Server ID 1458919
Price 1,881,277
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB53
Server ID 1463485
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB54
Server ID 1462390
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB54
Server ID 1466095
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB54
Server ID 1452992
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB54
Server ID 1450445
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB54
Server ID 1461410
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB54
Server ID 1419646
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB54
Server ID 1466188
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB54
Server ID 1463536
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB54
Server ID 1462329
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB54
Server ID 1453615
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB54
Server ID 1466088
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB54
Server ID 1458808
Price 1,916,775
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB54
Server ID 1446366
Price 1,952,269
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB55
Server ID 1465328
Price 1,987,764
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB56
Server ID 1466405
Price 1,987,764
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB56
Server ID 1466311
Price 1,987,764
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB56
Server ID 1466480
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB57
Server ID 1454208
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB57
Server ID 1461411
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB57
Server ID 1456321
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB57
Server ID 1453088
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB57
Server ID 1463331
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB57
Server ID 1459676
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB57
Server ID 1465222
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB57
Server ID 1465245
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB57
Server ID 1453172
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB57
Server ID 1465424
Price 2,023,262
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB57
Server ID 1452661
Price 2,058,756
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB58
Server ID 1451488
Price 2,058,756
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB58
Server ID 1465049
Price 2,058,756
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB58
Server ID 1466327
Price 2,058,756
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB58
Server ID 1465499
Price 2,058,756
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB58
Server ID 1459904
Price 2,058,756
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB58
Server ID 1465598
Price 2,094,251
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB59
Server ID 1463455
Price 2,094,251
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB59
Server ID 1463492
Price 2,094,251
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB59
Server ID 1465153
Price 2,094,251
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB59
Server ID 1465786
Price 2,094,251
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB59
Server ID 1465790
Price 2,094,251
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Xeon E3-1245
Server Name SB59
Server ID 1453716
Price 2,094,251
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB59
Server ID 1466104
Price 2,129,749
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB60
Server ID 1466180
Price 2,129,749
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB60
Server ID 1465324
Price 2,129,749
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB60
Server ID 1465799
Price 2,129,749
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB60
Server ID 1451171
Price 2,165,244
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB61
Server ID 1459608
Price 2,165,244
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB61
Server ID 1453078
Price 2,165,244
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB61
Server ID 1466309
Price 2,165,244
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB61
Server ID 1459014
Price 2,165,244
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB61
Server ID 1455234
Price 2,200,738
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB62
Server ID 1445376
Price 2,200,738
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB62
Server ID 1464488
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1275
Server Name SB63
Server ID 1453283
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB63
Server ID 1466080
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 256 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB63
Server ID 1466087
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB63
Server ID 1465802
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB63
Server ID 1453082
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB63
Server ID 1443740
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB63
Server ID 1445315
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB63
Server ID 1466083
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB63
Server ID 1466685
Price 2,236,236
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB63
Server ID 1465322
Price 2,271,731
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB64
Server ID 1466169
Price 2,271,731
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB64
Server ID 1465109
Price 2,271,731
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 250 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB64
Server ID 1466092
Price 2,271,731
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB64
Server ID 1465325
Price 2,307,225
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB65
Server ID 1458474
Price 2,307,225
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB65
Server ID 1453536
Price 2,307,225
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB65
Server ID 1453826
Price 2,342,723
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB66
Server ID 1465038
Price 2,342,723
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB66
Server ID 1454121
Price 2,378,218
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB67
Server ID 1461425
Price 2,378,218
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB67
Server ID 1439835
Price 2,378,218
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB67
Server ID 1463427
Price 2,413,716
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB68
Server ID 1466376
Price 2,449,210
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB69
Server ID 1458987
Price 2,449,210
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB69
Server ID 1465004
Price 2,449,210
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 256 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB69
Server ID 1465806
Price 2,449,210
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB69
Server ID 1466008
Price 2,449,210
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-6700
Server Name SB69
Server ID 1465807
Price 2,484,705
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB70
Server ID 1457245
Price 2,520,203
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB71
Server ID 1466046
Price 2,555,697
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB72
Server ID 1466178
Price 2,555,697
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB72
Server ID 1466048
Price 2,555,697
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB72
Server ID 1466105
Price 2,555,697
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-7700
Server Name SB72
Server ID 1465811
Price 2,591,192
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB73
Server ID 1459099
Price 2,591,192
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB73
Server ID 1452978
Price 2,626,690
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB74
Server ID 1465108
Price 2,626,690
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-4770
Server Name SB74
Server ID 1461414
Price 2,626,690
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB74
Server ID 1466037
Price 2,697,679
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275v5
Server Name SB76
Server ID 1466047
Price 2,697,679
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB76
Server ID 1466005
Price 2,733,177
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 120 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB77
Server ID 1444341
Price 2,733,177
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB77
Server ID 1459672
Price 2,768,671
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB78
Server ID 1459249
Price 2,768,671
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB78
Server ID 1453141
Price 2,804,170
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB79
Server ID 1459691
Price 2,804,170
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB79
Server ID 1465323
Price 2,839,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB80
Server ID 1466006
Price 2,839,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB80
Server ID 1462241
Price 2,839,664
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB80
Server ID 1465614
Price 2,910,657
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 3 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB82
Server ID 1457273
Price 2,910,657
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB82
Server ID 1466003
Price 2,910,657
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB82
Server ID 1459580
Price 2,946,151
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB83
Server ID 1466102
Price 2,946,151
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB83
Server ID 1461931
Price 2,946,151
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1245V2
Server Name SB83
Server ID 1466179
Price 2,946,151
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB83
Server ID 1465998
Price 2,981,646
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB84
Server ID 1465991
Price 3,017,144
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB85
Server ID 1466002
Price 3,052,638
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB86
Server ID 1457403
Price 3,052,638
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB86
Server ID 1453207
Price 3,052,638
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB86
Server ID 1465989
Price 3,123,631
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB88
Server ID 1463496
Price 3,159,125
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB89
Server ID 1466091
Price 3,159,125
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB89
Server ID 1454104
Price 3,194,624
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB90
Server ID 1449429
Price 3,230,118
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 3 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-3930
Server Name SB91
Server ID 1461423
Price 3,265,612
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB92
Server ID 1455516
Price 3,336,605
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB94
Server ID 1458749
Price 3,336,605
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB94
Server ID 1447990
Price 3,336,605
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 240 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB94
Server ID 1465948
Price 3,336,605
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB94
Server ID 1465647
Price 3,443,092
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB97
Server ID 1461195
Price 3,443,092
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB97
Server ID 1465946
Price 3,478,586
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB98
Server ID 1455296
Price 3,478,586
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB98
Server ID 1456107
Price 3,514,085
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB99
Server ID 1459542
Price 3,514,085
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB99
Server ID 1445852
Price 3,514,085
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB99
Server ID 1465956
Price 3,585,074
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB101
Server ID 1451291
Price 3,585,074
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 500 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB101
Server ID 1463282
Price 3,585,074
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 32 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB101
Server ID 1463283
Price 3,656,066
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB103
Server ID 1449274
Price 3,762,553
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB106
Server ID 1466268
Price 3,833,546
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB108
Server ID 1461326
Price 3,833,546
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB108
Server ID 1464889
Price 3,904,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E3-1275V6
Server Name SB110
Server ID 1459090
Price 3,904,539
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB110
Server ID 1465950
Price 4,011,026
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB113
Server ID 1465060
Price 4,011,026
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1246V3
Server Name SB113
Server ID 1459490
Price 4,153,007
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB117
Server ID 1457183
Price 4,188,506
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 250 GB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Name SB118
Server ID 1419295
Price 4,259,494
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB120
Server ID 1461247
Price 4,294,993
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 480 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB121
Server ID 1463354
Price 4,365,981
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB123
Server ID 1466267
Price 4,472,473
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB126
Server ID 1465990
Price 4,472,473
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 8 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB126
Server ID 1459533
Price 4,472,473
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 480 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB126
Server ID 1459943
Price 4,472,473
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 16 GB
CPU Intel Core i7-2600
Server Name SB126
Server ID 1452406
Price 4,472,473
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 6 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB126
Server ID 1460935
Price 4,543,461
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB128
Server ID 1465904
Price 4,614,454
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 2 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB130
Server ID 1463350
Price 4,685,447
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB132
Server ID 1465988
Price 4,685,447
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB132
Server ID 1447994
Price 4,720,941
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 512 GB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB133
Server ID 1449449
Price 4,756,435
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB134
Server ID 1465945
Price 4,898,421
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB138
Server ID 1465993
Price 4,969,414
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB140
Server ID 1465876
Price 5,004,908
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB141
Server ID 1465947
Price 5,040,402
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 64 GB
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Server Name SB142
Server ID 1464872
Price 5,075,901
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB143
Server ID 1458921
Price 5,359,867
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB151
Server ID 1466271
Price 5,395,362
Traffic unlimited
Hard Disk 3x 6 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB152
Server ID 1465193
Price 5,466,354
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 480 GB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB154
Server ID 1457240
Price 5,608,336
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 2 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB158
Server ID 1465900
Price 5,856,808
Traffic unlimited
Hard Disk 1x 10 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB165
Server ID 1453126
Price 5,892,303
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB166
Server ID 1465190
Price 6,176,269
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB174
Server ID 1466912
Price 6,460,236
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB182
Server ID 1449299
Price 6,602,218
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB186
Server ID 1463405
Price 6,744,203
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB190
Server ID 1453205
Price 6,744,203
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 4 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB190
Server ID 1450914
Price 7,170,151
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB202
Server ID 1459653
Price 7,241,144
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB204
Server ID 1451077
Price 7,347,631
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Core i7-8700
Server Name SB207
Server ID 1448990
Price 7,418,624
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 6 TB
RAM 256 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB209
Server ID 1465896
Price 7,560,605
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 6 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Core i7-3770
Server Name SB213
Server ID 1457037
Price 7,667,092
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 960 GB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB216
Server ID 1465992
Price 9,974,321
Traffic unlimited
Hard Disk 10x 6 TB
RAM 64 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V2
Server Name SB281
Server ID 1465577
Price 10,897,210
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB307
Server ID 1450021
Price 11,216,671
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1270V3
Server Name SB316
Server ID 1451485
Price 11,287,664
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB318
Server ID 1442279
Price 11,784,605
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 10 TB
RAM 32 GB
CPU Intel Xeon E3-1271V3
Server Name SB332
Server ID 1450901
Price 12,246,052
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 160 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB345
Server ID 1410722
Price 16,150,586
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB455
Server ID 1450012
Price 17,002,487
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1966 GB
RAM 128 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB479
Server ID 1447967
Price 20,232,605
Traffic unlimited
Hard Disk 10x 10 TB
RAM 128 GB
CPU Intel Xeon E5-1650V3
Server Name SB570
Server ID 1465633
Price 20,907,026
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 1966 GB
RAM 256 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB589
Server ID 1444590
Price 21,049,007
Traffic unlimited
Hard Disk 4x 1966 GB
RAM 384 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB593
Server ID 1465882
Price 21,190,993
Traffic unlimited
Hard Disk 2x 960 GB
RAM 512 GB
CPU AMD EPYC 7401P
Server Name SB597
Server ID 1414152

برای مشاهده تمام سرورها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ