حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

آخرین زمان بروزرسانی: 10:06:38 4-4-1401
عملیات
Price
Traffic
Description
CPU
Server Name
ServerID
1,202,580
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1783893
Price : 1,202,580
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1783893
1,202,580
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1775072
Price : 1,202,580
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1775072
1,202,580
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1774977
Price : 1,202,580
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1774977
1,202,580
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1771407
Price : 1,202,580
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1771407
1,202,580
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1743728
Price : 1,202,580
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1743728
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1765403
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1765403
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1777207
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1777207
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778979
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778979
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1764654
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1764654
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1730897
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1730897
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1777327
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1777327
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1764073
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1764073
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1763198
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1763198
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778639
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778639
1,247,120
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1782713
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1782713
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1783032
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1783032
1,247,120
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1765454
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1765454
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1775210
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1775210
1,247,120
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1758383
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1758383
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1769942
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1769942
1,247,120
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1778055
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1778055
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1770615
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1770615
1,247,120
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1764195
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1764195
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1764960
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1764960
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1777426
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1777426
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1716477
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1716477
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1777619
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1777619
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1782841
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1782841
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1723520
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1723520
1,247,120
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1777711
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1777711
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1775218
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1775218
1,247,120
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1777151
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1777151
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1763378
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1763378
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1783234
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1783234
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1764526
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1764526
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1770124
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1770124
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1757806
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1757806
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778915
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778915
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778894
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778894
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1744992
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1744992
1,247,120
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1764421
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1764421
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1763513
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1763513
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1751289
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1751289
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1756737
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1756737
1,247,120
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1764396
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1764396
1,247,120
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1763272
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1763272
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1764850
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1764850
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1730672
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1730672
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1724158
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1724158
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1737182
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1737182
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1758289
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1758289
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1763903
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1763903
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1758331
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1758331
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1758295
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1758295
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1737460
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1737460
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1764834
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1764834
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1758272
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1758272
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1764842
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1764842
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1764885
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1764885
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1744989
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1744989
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1764847
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1764847
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1764841
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1764841
1,247,120
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1763458
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1763458
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1763918
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1763918
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1758293
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1758293
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1764835
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1764835
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1745407
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1745407
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1764860
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1764860
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1745047
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1745047
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1770912
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1770912
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778096
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778096
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778153
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778153
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1777946
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1777946
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778155
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778155
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1770876
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1770876
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778025
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778025
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778064
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778064
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778100
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778100
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1777980
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1777980
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778075
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778075
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1736909
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1736909
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778024
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778024
1,247,120
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778021
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778021
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1770900
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1770900
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783566
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783566
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1763884
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1763884
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1717708
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1717708
1,247,120
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1701990
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1701990
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1777364
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1777364
1,247,120
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778026
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778026
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1782800
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1782800
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1778905
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1778905
1,247,120
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783615
Price : 1,247,120
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783615
1,272,570
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1681975
Price : 1,272,570
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1681975
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1744643
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1744643
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1764043
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1764043
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1758277
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1758277
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1777481
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1777481
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1770995
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1770995
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1749833
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1749833
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1783739
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1783739
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1770986
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1770986
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1730092
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1730092
1,291,660
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-6700
Server Auction
1737553
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1737553
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1724789
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1724789
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1783897
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1783897
1,291,660
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1745127
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1745127
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1757434
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1757434
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1704022
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1704022
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1783891
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1783891
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1729995
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1729995
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1777764
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1777764
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1756371
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1756371
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1777478
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1777478
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1777665
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1777665
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V6
Server Auction
1777886
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameServer Auction
Server ID 1777886
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1636677
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1636677
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V6
Server Auction
1775106
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameServer Auction
Server ID 1775106
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1783053
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1783053
1,291,660
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1770444
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1770444
1,291,660
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1783273
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1783273
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1764944
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1764944
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1752920
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1752920
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1775501
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1775501
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1777991
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1777991
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778967
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778967
1,291,660
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1775245
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1775245
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783916
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783916
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1758374
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1758374
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1751074
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1751074
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1758380
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1758380
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1737357
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1737357
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1737771
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1737771
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1751058
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1751058
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1758378
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1758378
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1744470
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1744470
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1708474
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1708474
1,291,660
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1745102
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1745102
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1702433
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1702433
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1721519
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1721519
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1764888
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1764888
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1745472
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1745472
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1731434
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1731434
1,291,660
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1775268
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1775268
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1731556
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1731556
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1770738
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1770738
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1775300
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1775300
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778270
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778270
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1715778
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1715778
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1751491
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1751491
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778266
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778266
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778268
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778268
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1775620
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1775620
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1765422
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1765422
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1731344
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1731344
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783800
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783800
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1717677
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1717677
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1718117
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1718117
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1778964
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1778964
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1778718
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1778718
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1730565
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1730565
1,291,660
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778265
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778265
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1778072
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1778072
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1777970
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1777970
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1708484
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1708484
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1782248
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1782248
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778144
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778144
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1762801
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1762801
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1770994
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1770994
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783633
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783633
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778151
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778151
1,291,660
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1783541
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1783541
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1717571
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1717571
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1724831
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1724831
1,291,660
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1730227
Price : 1,291,660
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1730227
1,309,997
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1681623
Price : 1,309,997
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1681623
1,336,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1764873
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1764873
1,336,200
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1775500
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1775500
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1771005
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1771005
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1744919
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1744919
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1731595
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1731595
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1730295
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1730295
1,336,200
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1778912
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1778912
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1764525
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1764525
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1788995
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1788995
1,336,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1765094
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1765094
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1716352
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1716352
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1770877
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1770877
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1716357
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1716357
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778154
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778154
1,336,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275V6
Server Auction
1756705
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameServer Auction
Server ID 1756705
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1731391
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1731391
1,336,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1731332
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1731332
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1789663
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1789663
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1717573
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1717573
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783634
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783634
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1777949
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1777949
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1752025
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1752025
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783802
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783802
1,336,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1738873
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1738873
1,336,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1765144
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1765144
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783601
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783601
1,336,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275V6
Server Auction
1744400
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameServer Auction
Server ID 1744400
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1783801
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1783801
1,336,200
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1698399
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1698399
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1789658
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1789658
1,336,200
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1770708
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1770708
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1724989
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1724989
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1745055
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1745055
1,336,200
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1764707
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1764707
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731426
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731426
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1717106
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1717106
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731419
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731419
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1725015
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1725015
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731408
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731408
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1737437
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1737437
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1737487
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1737487
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1751448
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1751448
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1751574
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1751574
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1751419
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1751419
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731208
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731208
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1737435
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1737435
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1750193
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1750193
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1709962
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1709962
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1750201
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1750201
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1751438
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1751438
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731417
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731417
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731446
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731446
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731820
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731820
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1730223
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1730223
1,336,200
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731206
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731206
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1758202
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1758202
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1751411
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1751411
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1744990
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1744990
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1764846
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1764846
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1762799
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1762799
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1723487
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1723487
1,336,200
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731747
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731747
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1769372
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1769372
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1769378
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1769378
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1764966
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1764966
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1758310
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1758310
1,336,200
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1745399
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1745399
1,336,200
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731449
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731449
1,336,200
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731476
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731476
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1717725
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1717725
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1698928
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1698928
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1751458
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1751458
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1770889
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1770889
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1717720
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1717720
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1769376
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1769376
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1777988
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1777988
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1777260
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1777260
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1731605
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1731605
1,336,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778164
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778164
1,336,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1778985
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1778985
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1778269
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1778269
1,336,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1783798
Price : 1,336,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1783798
1,347,429
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1695587
Price : 1,347,429
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1695587
1,380,740
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1783284
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1783284
1,380,740
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1745103
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1745103
1,380,740
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-7700
Server Auction
1745935
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1745935
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1783528
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1783528
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778094
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778094
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1783571
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1783571
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1745101
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1745101
1,380,740
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1783553
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1783553
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1683662
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1683662
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778892
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778892
1,380,740
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
Server Auction
1737305
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameServer Auction
Server ID 1737305
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1778152
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1778152
1,380,740
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1783240
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1783240
1,380,740
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1770358
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1770358
1,380,740
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1758595
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1758595
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1749443
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1749443
1,380,740
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1771013
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1771013
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1708086
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1708086
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1710055
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1710055
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1778897
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1778897
1,380,740
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1763229
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1763229
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1709989
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1709989
1,380,740
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1717742
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1717742
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778158
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778158
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1756237
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1756237
1,380,740
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1751408
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1751408
1,380,740
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1757599
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1757599
1,380,740
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1661520
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1661520
1,380,740
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1729775
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1729775
1,380,740
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1731407
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1731407
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1751743
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1751743
1,380,740
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1731414
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1731414
1,380,740
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1776844
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1776844
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1715782
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1715782
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1756247
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1756247
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1709488
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1709488
1,380,740
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1769443
Price : 1,380,740
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1769443
1,384,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1678608
Price : 1,384,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1678608
1,384,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1678666
Price : 1,384,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1678666
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1756528
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1756528
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1783663
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1783663
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1749825
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1749825
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1783888
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1783888
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1737501
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1737501
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1783898
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1783898
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1789407
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1789407
1,425,280
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783611
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783611
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1783799
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1783799
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1778867
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1778867
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1720462
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1720462
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778713
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778713
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1782609
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1782609
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1745056
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1745056
1,425,280
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1782698
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1782698
1,425,280
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1758281
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1758281
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1782529
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1782529
1,425,280
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1758581
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1758581
1,425,280
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-7700
Server Auction
1783454
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1783454
1,425,280
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1783512
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1783512
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1731531
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1731531
1,425,280
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X
Server Auction
1757944
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameServer Auction
Server ID 1757944
1,425,280
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1715854
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1715854
1,425,280
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1769404
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1769404
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1756293
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1756293
1,425,280
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1769395
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1769395
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1632489
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1632489
1,425,280
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1765145
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1765145
1,425,280
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1756219
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1756219
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1749466
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1749466
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1762786
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1762786
1,425,280
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1729777
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1729777
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1756261
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1756261
1,425,280
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1715841
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1715841
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1782014
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1782014
1,425,280
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1778656
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1778656
1,425,280
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1707994
Price : 1,425,280
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1707994
1,459,714
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1656855
Price : 1,459,714
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1656855
1,469,820
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1789567
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1789567
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1778135
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1778135
1,469,820
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1709555
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1709555
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1782785
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1782785
1,469,820
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1778180
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1778180
1,469,820
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1778628
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1778628
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1743938
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1743938
1,469,820
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V6
Server Auction
1725532
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameServer Auction
Server ID 1725532
1,469,820
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1782996
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1782996
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1730060
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1730060
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1789470
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1789470
1,469,820
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1777337
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1777337
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1782296
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1782296
1,469,820
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1737379
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1737379
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783516
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783516
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1783505
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1783505
1,469,820
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X
Server Auction
1743758
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameServer Auction
Server ID 1743758
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1680882
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1680882
1,469,820
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
Server Auction
1775103
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameServer Auction
Server ID 1775103
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1679494
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1679494
1,469,820
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1663144
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1663144
1,469,820
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1776872
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1776872
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1751608
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1751608
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1723582
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1723582
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1770991
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1770991
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1678351
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1678351
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1721630
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1721630
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1783868
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1783868
1,469,820
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1749458
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1749458
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1756310
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1756310
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
Server Auction
1648775
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameServer Auction
Server ID 1648775
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1769361
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1769361
1,469,820
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1736763
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1736763
1,469,820
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1737165
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1737165
1,469,820
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1736325
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1736325
1,469,820
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1776852
Price : 1,469,820
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1776852
1,514,360
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1782427
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1782427
1,514,360
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1777993
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1777993
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1696340
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1696340
1,514,360
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Auction
1757641
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server NameServer Auction
Server ID 1757641
1,514,360
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1703510
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1703510
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1615139
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1615139
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1688445
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1688445
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1777978
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1777978
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1776858
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1776858
1,514,360
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
AMD Ryzen 7 1700X
Server Auction
1756758
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameServer Auction
Server ID 1756758
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1778657
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1778657
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1670838
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1670838
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1662477
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1662477
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1731583
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1731583
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1778004
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1778004
1,514,360
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778028
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778028
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1731544
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1731544
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1715900
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1715900
1,514,360
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1715753
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1715753
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1717113
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1717113
1,514,360
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1758593
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1758593
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 480 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1745160
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 480 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1745160
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1710177
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1710177
1,514,360
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1777982
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1777982
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1775064
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1775064
1,514,360
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1743343
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1743343
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1762779
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1762779
1,514,360
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1736280
Price : 1,514,360
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1736280
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1783514
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1783514
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1770981
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1770981
1,558,900
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783581
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783581
1,558,900
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1783822
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1783822
1,558,900
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Core i7-8700
Server Auction
1757881
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameServer Auction
Server ID 1757881
1,558,900
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1765228
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1765228
1,558,900
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Core i7-8700
Server Auction
1702569
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameServer Auction
Server ID 1702569
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1756430
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1756430
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1788047
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1788047
1,558,900
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1715847
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1715847
1,558,900
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
Server Auction
1783535
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1783535
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1737510
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1737510
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1778085
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1778085
1,558,900
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1725065
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1725065
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1681610
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1681610
1,558,900
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1704012
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1704012
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1716416
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1716416
1,558,900
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1770845
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1770845
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1681491
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1681491
1,558,900
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1771027
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1771027
1,558,900
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
AMD Opteron 6338P
Server Auction
1702407
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : AMD Opteron 6338P
Server NameServer Auction
Server ID 1702407
1,558,900
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
Server Auction
1749516
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameServer Auction
Server ID 1749516
1,558,900
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
Server Auction
1762792
Price : 1,558,900
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameServer Auction
Server ID 1762792
1,571,999
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-3930
Server Auction
1697359
Price : 1,571,999
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameServer Auction
Server ID 1697359
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
Server Auction
1751675
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameServer Auction
Server ID 1751675
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1764895
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1764895
1,603,440
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1588563
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1588563
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E5-1650V2
Server Auction
1756578
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameServer Auction
Server ID 1756578
1,603,440
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783655
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783655
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1770938
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1770938
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1751547
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1751547
1,603,440
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-3770
Server Auction
1783536
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1783536
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
Server Auction
1783452
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1783452
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1731329
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1731329
1,603,440
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
Server Auction
1749857
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameServer Auction
Server ID 1749857
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V3
Server Auction
1715927
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
Server NameServer Auction
Server ID 1715927
1,603,440
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
Server Auction
1701867
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameServer Auction
Server ID 1701867
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
Server Auction
1765075
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1765075
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
AMD Ryzen 7 1700X
Server Auction
1751182
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameServer Auction
Server ID 1751182
1,603,440
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
Server Auction
1702355
Price : 1,603,440
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameServer Auction
Server ID 1702355
1,609,426
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
Server Auction
1657874
Price : 1,609,426
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameServer Auction
Server ID 1657874
1,609,426
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
Server Auction
1692218
Price : 1,609,426
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameServer Auction
Server ID 1692218
1,609,426
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-3930
Server Auction
1697363
Price : 1,609,426
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameServer Auction
Server ID 1697363
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E5-1650V2
Server Auction
1729870
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameServer Auction
Server ID 1729870
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1770846
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1770846
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1769445
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1769445
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server Auction
1744798
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server NameServer Auction
Server ID 1744798
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V2
Server Auction
1756353
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameServer Auction
Server ID 1756353
1,647,980
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
Server Auction
1730305
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameServer Auction
Server ID 1730305
1,647,980
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1680881
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1680881
1,647,980
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1743582
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1743582
1,647,980
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1717587
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1717587
1,647,980
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
Server Auction
1788031
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1788031
1,647,980
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1769604
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1769604
1,647,980
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
Server Auction
1699926
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameServer Auction
Server ID 1699926
1,647,980
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
Server Auction
1774185
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameServer Auction
Server ID 1774185
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
Server Auction
1770842
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameServer Auction
Server ID 1770842
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
Server Auction
1783486
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameServer Auction
Server ID 1783486
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
AMD Ryzen 7 1700X
Server Auction
1751771
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameServer Auction
Server ID 1751771
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
Server Auction
1745132
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameServer Auction
Server ID 1745132
1,647,980
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1777070
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1777070
1,647,980
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
Server Auction
1769446
Price : 1,647,980
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameServer Auction
Server ID 1769446
1,647,980
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
Intel Core i7-8700
Server Auction
1776639