حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

آخرین زمان بروزرسانی: 18:04:09 6-11-1400
عملیات
Price
Traffic
Description
CPU
Server Name
ServerID
1,244,570
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB34
1647876
Price : 1,244,570
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB34
Server ID 1647876
1,281,178
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB35
1648151
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB35
Server ID 1648151
1,317,781
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB36
1640765
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1640765
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB36
1640230
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB36
Server ID 1640230
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB36
1628985
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1628985
1,317,781
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB36
1641978
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1641978
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB36
1641654
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1641654
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB36
1641644
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1641644
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB36
1640343
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB36
Server ID 1640343
1,317,781
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB36
1641975
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1641975
1,317,781
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
SB36
1641988
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1641988
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB36
1641381
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB36
Server ID 1641381
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
SB36
1628989
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1628989
1,317,781
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-3770
SB36
1628296
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1628296
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB36
1646939
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB36
Server ID 1646939
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB36
1635805
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB36
Server ID 1635805
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
SB36
1634878
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1634878
1,354,385
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
SB37
1587463
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB37
Server ID 1587463
1,354,385
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB37
1604474
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB37
Server ID 1604474
1,354,385
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB37
1594882
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB37
Server ID 1594882
1,354,385
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB37
1606835
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB37
Server ID 1606835
1,354,385
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
SB37
1623130
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB37
Server ID 1623130
1,354,385
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB37
1640831
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB37
Server ID 1640831
1,354,385
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB37
1636308
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB37
Server ID 1636308
1,354,385
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
SB37
1622167
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB37
Server ID 1622167
1,354,385
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB37
1558815
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB37
Server ID 1558815
1,354,385
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
SB37
1622174
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB37
Server ID 1622174
1,354,385
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770
SB37
1642859
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB37
Server ID 1642859
1,354,385
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB37
1644935
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB37
Server ID 1644935
1,354,385
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-2600
SB37
1643593
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB37
Server ID 1643593
1,354,385
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB37
1633975
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB37
Server ID 1633975
1,354,385
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB37
1646447
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB37
Server ID 1646447
1,354,385
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-4770
SB37
1646457
Price : 1,354,385
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB37
Server ID 1646457
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Xeon E3-1245
SB38
1564702
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB38
Server ID 1564702
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB38
1632666
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB38
Server ID 1632666
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB38
1622953
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1622953
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
SB38
1619810
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1619810
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1617592
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1617592
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1628876
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1628876
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB38
1622906
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1622906
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB38
1640820
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB38
Server ID 1640820
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1640751
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1640751
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1630943
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1630943
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1620123
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1620123
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1635645
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1635645
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1634980
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1634980
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1561775
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1561775
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB38
1623714
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1623714
1,390,993
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB38
1628873
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1628873
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245
SB38
1630945
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB38
Server ID 1630945
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB38
1643565
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1643565
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB38
1563833
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1563833
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB38
1643559
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1643559
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB38
1594459
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1594459
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB38
1587658
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1587658
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1245
SB38
1565963
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB38
Server ID 1565963
1,390,993
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1594502
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1594502
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-2600
SB38
1644921
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1644921
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-3770
SB38
1628320
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1628320
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB38
1646397
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB38
Server ID 1646397
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB38
1628230
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1628230
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB38
1647657
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1647657
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
SB38
1646899
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB38
Server ID 1646899
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB38
1639184
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB38
Server ID 1639184
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB38
1563922
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1563922
1,427,596
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-2600
SB39
1587196
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1587196
1,427,596
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB39
1594545
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1594545
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB39
1597356
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1597356
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-2600
SB39
1567544
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1567544
1,427,596
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
SB39
1590659
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1590659
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
SB39
1587219
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1587219
1,427,596
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB39
1620200
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1620200
1,427,596
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 750 GB
Intel Xeon E3-1245
SB39
1626178
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB39
Server ID 1626178
1,427,596
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB39
1624967
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1624967
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB39
1619801
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1619801
1,427,596
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-2600
SB39
1619777
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1619777
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-2600
SB39
1594441
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1594441
1,427,596
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB39
1585885
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB39
Server ID 1585885
1,427,596
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB39
1620635
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1620635
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB39
1620645
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1620645
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB39
1564655
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB39
Server ID 1564655
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
SB39
1620131
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1620131
1,427,596
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB39
1638106
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB39
Server ID 1638106
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB39
1638103
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB39
Server ID 1638103
1,427,596
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB39
1634888
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1634888
1,427,596
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB39
1647336
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1647336
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB39
1646916
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB39
Server ID 1646916
1,427,596
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB39
1647339
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1647339
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB39
1640378
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB39
Server ID 1640378
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB39
1647309
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB39
Server ID 1647309
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770
SB39
1647658
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB39
Server ID 1647658
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB39
1646940
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB39
Server ID 1646940
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB39
1608876
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1608876
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB40
1597677
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB40
Server ID 1597677
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB40
1595144
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB40
Server ID 1595144
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB40
1597687
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB40
Server ID 1597687
1,464,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB40
1594473
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1594473
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB40
1638092
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB40
Server ID 1638092
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB40
1624979
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1624979
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB40
1619941
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1619941
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB40
1638108
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB40
Server ID 1638108
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB40
1628777
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB40
Server ID 1628777
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB40
1630709
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB40
Server ID 1630709
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB40
1628881
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1628881
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB40
1563898
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB40
Server ID 1563898
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB40
1565181
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1565181
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1629857
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1629857
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB40
1629964
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB40
Server ID 1629964
1,464,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB40
1620631
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB40
Server ID 1620631
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB40
1633913
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB40
Server ID 1633913
1,464,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB40
1622813
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1622813
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB40
1628875
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1628875
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB40
1596023
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB40
Server ID 1596023
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB40
1619948
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1619948
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-4770
SB40
1565745
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB40
Server ID 1565745
1,464,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB40
1628299
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB40
Server ID 1628299
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
SB40
1646914
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB40
Server ID 1646914
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1270V3
SB40
1646905
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB40
Server ID 1646905
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
SB40
1646856
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB40
Server ID 1646856
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1646553
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1646553
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB40
1634325
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB40
Server ID 1634325
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB40
1564749
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB40
Server ID 1564749
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB40
1638102
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB40
Server ID 1638102
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB40
1563782
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB40
Server ID 1563782
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1245V2
SB40
1626168
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB40
Server ID 1626168
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB40
1568844
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB40
Server ID 1568844
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB40
1641400
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB40
Server ID 1641400
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB40
1566133
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB40
Server ID 1566133
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB40
1640874
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB40
Server ID 1640874
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
SB40
1636081
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB40
Server ID 1636081
1,464,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB40
1590741
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB40
Server ID 1590741
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1564795
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1564795
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-6700
SB40
1645582
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB40
Server ID 1645582
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-7700
SB40
1640700
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB40
Server ID 1640700
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1637757
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1637757
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1626220
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1626220
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB40
1638351
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB40
Server ID 1638351
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1637750
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1637750
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
SB40
1645587
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB40
Server ID 1645587
1,464,200
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
SB40
1645532
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB40
Server ID 1645532
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
SB40
1640710
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB40
Server ID 1640710
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB40
1568719
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB40
Server ID 1568719
1,464,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB40
1622825
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1622825
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1624076
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1624076
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB40
1550622
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB40
Server ID 1550622
1,464,200
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-7700
SB40
1640684
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB40
Server ID 1640684
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1564783
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1564783
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
SB40
1636431
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB40
Server ID 1636431
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1597351
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1597351
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1619926
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1619926
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB41
1624981
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1624981
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB41
1620147
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1620147
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB41
1622269
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB41
Server ID 1622269
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1628213
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1628213
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1275V2
SB41
1626273
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB41
Server ID 1626273
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1275V2
SB41
1637739
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB41
Server ID 1637739
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1620133
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1620133
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1640414
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1640414
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB41
1634341
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB41
Server ID 1634341
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB41
1637787
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB41
Server ID 1637787
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB41
1629934
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB41
Server ID 1629934
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB41
1611392
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1611392
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-2600
SB41
1628887
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1628887
1,500,808
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB41
1646852
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB41
Server ID 1646852
1,500,808
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-7700
SB41
1638331
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB41
Server ID 1638331
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB41
1633951
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB41
Server ID 1633951
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB41
1645393
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB41
Server ID 1645393
1,500,808
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V6
SB41
1642886
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB41
Server ID 1642886
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB41
1646568
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB41
Server ID 1646568
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB41
1609044
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB41
Server ID 1609044
1,500,808
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB41
1646861
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB41
Server ID 1646861
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB41
1633962
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB41
Server ID 1633962
1,500,808
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB41
1636088
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB41
Server ID 1636088
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB41
1643560
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1643560
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB41
1591524
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1591524
1,500,808
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275v5
SB41
1640910
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB41
Server ID 1640910
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB41
1622465
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB41
Server ID 1622465
1,537,411
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB42
1588607
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB42
Server ID 1588607
1,537,411
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB42
1588675
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB42
Server ID 1588675
1,537,411
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB42
1608160
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB42
Server ID 1608160
1,537,411
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB42
1609488
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB42
Server ID 1609488
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB42
1620117
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB42
Server ID 1620117
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1275
SB42
1629933
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB42
Server ID 1629933
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB42
1565711
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB42
Server ID 1565711
1,537,411
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB42
1622273
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB42
Server ID 1622273
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB42
1630858
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB42
Server ID 1630858
1,537,411
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB42
1561939
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB42
Server ID 1561939
1,537,411
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB42
1623011
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB42
Server ID 1623011
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1564778
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1564778
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB42
1619940
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB42
Server ID 1619940
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB42
1630016
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB42
Server ID 1630016
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1270V3
SB42
1598904
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB42
Server ID 1598904
1,537,411
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB42
1588646
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB42
Server ID 1588646
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1245V2
SB42
1626155
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB42
Server ID 1626155
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB42
1595032
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB42
Server ID 1595032
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1647502
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1647502
1,537,411
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB42
1645504
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB42
Server ID 1645504
1,537,411
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V6
SB42
1636240
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB42
Server ID 1636240
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1577878
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1577878
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1568827
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1568827
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB42
1629936
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB42
Server ID 1629936
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1558848
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1558848
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB42
1643766
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB42
Server ID 1643766
1,537,411
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB42
1641974
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB42
Server ID 1641974
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275
SB42
1568845
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB42
Server ID 1568845
1,537,411
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
SB42
1638312
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB42
Server ID 1638312
1,537,411
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Core i7-2600
SB42
1628877
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB42
Server ID 1628877
1,537,411
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB42
1563910
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB42
Server ID 1563910
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB42
1637736
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB42
Server ID 1637736
1,574,019
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB43
1590612
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB43
Server ID 1590612
1,574,019
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB43
1577854
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB43
Server ID 1577854
1,574,019
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB43
1594467
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB43
Server ID 1594467
1,574,019
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB43
1624146
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB43
Server ID 1624146
1,574,019
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB43
1561907
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB43
Server ID 1561907
1,574,019
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB43
1637738
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB43
Server ID 1637738
1,574,019
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB43
1644738
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB43
Server ID 1644738
1,574,019
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB43
1646705
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB43
Server ID 1646705
1,574,019
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB43
1568982
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB43
Server ID 1568982
1,574,019
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1245V2
SB43
1637790
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB43
Server ID 1637790
1,574,019
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
SB43
1646801
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB43
Server ID 1646801
1,574,019
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB43
1646630
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB43
Server ID 1646630
1,574,019
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-2600
SB43
1563766
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB43
Server ID 1563766
1,574,019
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB43
1568990
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB43
Server ID 1568990
1,574,019
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB43
1622207
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB43
Server ID 1622207
1,610,622
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB44
1596028
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB44
Server ID 1596028
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V2
SB44
1641236
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB44
Server ID 1641236
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB44
1634334
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB44
Server ID 1634334
1,610,622
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-3930
SB44
1621135
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB44
Server ID 1621135
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB44
1622468
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB44
Server ID 1622468
1,610,622
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB44
1629543
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1629543
1,610,622
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB44
1619945
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1619945
1,610,622
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB44
1634932
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1634932
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB44
1629939
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB44
Server ID 1629939
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
AMD Opteron 6338P
SB44
1647022
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : AMD Opteron 6338P
Server NameSB44
Server ID 1647022
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB44
1637784
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB44
Server ID 1637784
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
SB44
1646865
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB44
Server ID 1646865
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB44
1646844
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB44
Server ID 1646844
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB44
1564824
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB44
Server ID 1564824
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB44
1620581
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB44
Server ID 1620581
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V2
SB44
1608308
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB44
Server ID 1608308
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1275V2
SB44
1568943
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB44
Server ID 1568943
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB44
1619872
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1619872
1,610,622
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB44
1646617
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1646617
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB44
1638100
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB44
Server ID 1638100
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB44
1624212
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB44
Server ID 1624212
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB44
1564825
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB44
Server ID 1564825
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB46
1624145
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB46
Server ID 1624145
1,683,834
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB46
1641261
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB46
Server ID 1641261
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB46
1608347
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB46
Server ID 1608347
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB46
1637742
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB46
Server ID 1637742
1,683,834
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB46
1641585
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB46
Server ID 1641585
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB46
1637740
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB46
Server ID 1637740
1,683,834
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB46
1628654
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB46
Server ID 1628654
1,683,834
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3930
SB46
1621119
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB46
Server ID 1621119
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB46
1629969
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB46
Server ID 1629969
1,683,834
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
SB46
1578131
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB46
Server ID 1578131
1,683,834
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275V6
SB46
1646753
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB46
Server ID 1646753
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB46
1637748
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB46
Server ID 1637748
1,683,834
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
3x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB46
1587377
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
3x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB46
Server ID 1587377
1,683,834
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB46
1564715
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB46
Server ID 1564715
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
SB46
1628809
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB46
Server ID 1628809
1,683,834
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
SB46
1629779
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB46
Server ID 1629779
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB46
1637759
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB46
Server ID 1637759
1,683,834
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB46
1624004
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB46
Server ID 1624004
1,683,834
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275V6
SB46
1645367
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB46
Server ID 1645367
1,683,834
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-6700
SB46
1638358
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB46
Server ID 1638358
1,683,834
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1245
SB46
1637789
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB46
Server ID 1637789
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB46
1620187
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB46
Server ID 1620187
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB46
1573523
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB46
Server ID 1573523
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB46
1623298
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB46
Server ID 1623298
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB46
1625094
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB46
Server ID 1625094
1,683,834
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB46
1597591
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB46
Server ID 1597591
1,683,834
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 250 GB
Intel Xeon E3-1245V2
SB46
1622229
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB46
Server ID 1622229
1,683,834
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-2600
SB46
1641999
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB46
Server ID 1641999
1,683,834
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB46
1567938
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB46
Server ID 1567938
1,683,834
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB46
1587639
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB46
Server ID 1587639
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-4770
SB46
1629045
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB46
Server ID 1629045
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB
Intel Xeon E3-1275
SB47
1597742
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB47
Server ID 1597742
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB
Intel Xeon E3-1275
SB47
1596183
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB47
Server ID 1596183
1,720,437
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB47
1590794
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB47
Server ID 1590794
1,720,437
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB47
1621105
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB47
Server ID 1621105
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB47
1629572
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB47
Server ID 1629572
1,720,437
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB47
1644428
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB47
Server ID 1644428
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-4770
SB47
1633929
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB47
Server ID 1633929
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-4770
SB47
1628369
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB47
Server ID 1628369
1,720,437
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1245
SB47
1597686
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB47
Server ID 1597686
1,720,437
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB47
1635124
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB47
Server ID 1635124
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB47
1568202
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB47
Server ID 1568202
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB47
1616242
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB47
Server ID 1616242
1,720,437
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB47
1604269
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB47
Server ID 1604269
1,720,437
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB47
1623605
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB47
Server ID 1623605
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB48
1626281
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB48
Server ID 1626281
1,757,041
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB48
1567689
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB48
Server ID 1567689
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB48
1637696
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB48
Server ID 1637696
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB48
1623629
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB48
Server ID 1623629
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB48
1604341
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB48
Server ID 1604341
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB48
1624155
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB48
Server ID 1624155
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB48
1587884
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB48
Server ID 1587884
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB48
1567803
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB48
Server ID 1567803
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB48
1597402
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB48
Server ID 1597402
1,757,041
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB48
1622154
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB48
Server ID 1622154
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB48
1550854
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB48
Server ID 1550854
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB48
1565806
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB48
Server ID 1565806
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V3
SB48
1644259
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
Server NameSB48
Server ID 1644259
1,757,041
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB48
1628327
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB48
Server ID 1628327
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB48
1622004
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB48
Server ID 1622004
1,793,648
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB49
1628332
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB49
Server ID 1628332
1,793,648
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB49
1577273
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB49
Server ID 1577273
1,793,648
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB49
1634639
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB49
Server ID 1634639
1,793,648
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB49
1568847
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB49
Server ID 1568847
1,793,648
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB49
1647497
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB49
Server ID 1647497
1,793,648
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
SB49
1594845
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB49
Server ID 1594845
1,793,648
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
SB49
1621961
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB49
Server ID 1621961
1,793,648
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB49
1628567
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB49
Server ID 1628567
1,793,648
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB49
1564699
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB49
Server ID 1564699
1,793,648
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Core i7-3770
SB49
1563986
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB49
Server ID 1563986
1,793,648
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB49
1641626
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB49
Server ID 1641626
1,793,648
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
SB49
1633010
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB49
Server ID 1633010
1,793,648
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB49
1564096
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB49
Server ID 1564096
1,830,252
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB50
1596160
Price : 1,830,252
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB50
Server ID 1596160
1,830,252
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB50
1565729
Price : 1,830,252
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB50
Server ID 1565729
1,830,252
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V2
SB50
1568114
Price : 1,830,252
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB50
Server ID 1568114
1,830,252
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-3930
SB50
1647305
Price : 1,830,252
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB50
Server ID 1647305
1,830,252
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB50
1643579
Price : 1,830,252
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB50
Server ID 1643579
1,830,252
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB50
1582414
Price : 1,830,252
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB50
Server ID 1582414
1,830,252
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1275
SB50
1564841
Price : 1,830,252
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB50
Server ID 1564841
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1246V3
SB51
1647298
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB51
Server ID 1647298
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB52
1568942
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB52
Server ID 1568942
1,903,463
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB52
1629819
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB52
Server ID 1629819
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1270V3
SB52
1562195
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB52
Server ID 1562195
1,903,463
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB52
1624003
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB52
Server ID 1624003
1,903,463
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB52
1623418
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB52
Server ID 1623418
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB52
1582395
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB52
Server ID 1582395
1,903,463
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V2
SB52
1622730
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB52
Server ID 1622730
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB52
1629531
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB52
Server ID 1629531
1,903,463
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V2
SB52
1573945
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB52
Server ID 1573945
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB52
1541361
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB52
Server ID 1541361
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB52
1561948
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB52
Server ID 1561948
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1275
SB52
1564822
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB52
Server ID 1564822
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB52
1643556
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB52
Server ID 1643556
1,903,463
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB52
1568703
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB52
Server ID 1568703
1,940,067
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB53
1621114
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB53
Server ID 1621114
1,940,067
unlimited
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V2
SB53
1647048
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB53
Server ID 1647048
1,940,067
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-3930
SB53
1590788
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB53
Server ID 1590788
1,940,067
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB53
1621126
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB53
Server ID 1621126
1,940,067
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
SB53
1644311
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB53
Server ID 1644311
1,940,067
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Core i7-3770
SB53
1625121
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB53
Server ID 1625121
1,940,067
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB53
1637785
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB53
Server ID 1637785
1,940,067
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1245
SB53
1588616
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB53
Server ID 1588616
1,940,067
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB53
1568201
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB53
Server ID 1568201
1,940,067
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB53
1565374
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB53
Server ID 1565374
1,940,067
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB53
1595017
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB53
Server ID 1595017
1,940,067
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
SB53
1563939
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB53
Server ID 1563939
1,976,674
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB54
1564852
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB54
Server ID 1564852
1,976,674
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB54
1634637
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB54
Server ID 1634637
1,976,674
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB54
1577825
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB54
Server ID 1577825
1,976,674
unlimited
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V3
SB54
1647008
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
Server NameSB54
Server ID 1647008
1,976,674
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB54
1629009
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB54
Server ID 1629009
1,976,674
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB54
1566976
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB54
Server ID 1566976
1,976,674
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB54
1638348
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB54
Server ID 1638348
1,976,674
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB54
1638318
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB54
Server ID 1638318
1,976,674
unlimited
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V3
SB54
1647015
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
Server NameSB54
Server ID 1647015
1,976,674
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
SB54
1621994
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB54
Server ID 1621994
2,013,278
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB55
1562690
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB55
Server ID 1562690
2,013,278
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB55
1609014
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB55
Server ID 1609014
2,013,278
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Core i7-8700
SB55
1640725
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB55
Server ID 1640725
2,013,278
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB55
1548181
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB55
Server ID 1548181
2,013,278
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB55
1585946
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB55
Server ID 1585946
2,013,278
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB55
1587811
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB55
Server ID 1587811
2,013,278
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Core i7-8700
SB55
1645315
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB55
Server ID 1645315
2,013,278
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Core i7-7700
SB55
1621983
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB55
Server ID 1621983
2,013,278
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB55
1621124
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB55
Server ID 1621124
2,013,278
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB55
1643570
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB55
Server ID 1643570
2,013,278
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1275V6
SB55
1626340
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB55
Server ID 1626340
2,013,278
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB55
1621069
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB55
Server ID 1621069
2,013,278
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB55
1629001
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB55
Server ID 1629001
2,013,278
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-3770
SB55
1615136
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB55
Server ID 1615136
2,049,881
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB56
1549374
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB56
Server ID 1549374
2,049,881
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-8700
SB56
1636133
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB56
Server ID 1636133
2,049,881
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB56
1621334
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB56
Server ID 1621334
2,049,881
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB56
1637737
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB56
Server ID 1637737
2,049,881
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
SB56
1565015
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB56
Server ID 1565015
2,049,881
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V2
SB56
1564836
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB56
Server ID 1564836
2,049,881
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB56
1568939
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB56
Server ID 1568939
2,049,881
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
SB56
1589592
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB56
Server ID 1589592
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB57
1634635
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB57
Server ID 1634635
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
SB57
1589594
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB57
Server ID 1589594
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB57
1622535
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB57
Server ID 1622535
2,086,489
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB57
1643596
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB57
Server ID 1643596
2,086,489
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB57
1577608
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB57
Server ID 1577608
2,086,489
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB57
1638104
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB57
Server ID 1638104
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB57
1624263
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB57
Server ID 1624263
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275V6
SB57
1629862
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB57
Server ID 1629862
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275v5
SB57
1634299
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB57
Server ID 1634299
2,086,489
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1246V3
SB57
1630910
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB57
Server ID 1630910
2,086,489
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB57
1638353
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB57
Server ID 1638353
2,159,696
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB59
1536723
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB59
Server ID 1536723
2,159,696
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB59
1564828
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB59
Server ID 1564828
2,159,696
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB59
1637692
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB59
Server ID 1637692
2,159,696
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB59
1619857
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB59
Server ID 1619857
2,159,696
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB59
1579510
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB59
Server ID 1579510
2,159,696
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB59
1621084
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB59
Server ID 1621084
2,159,696
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB59
1643569
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB59
Server ID 1643569
2,159,696
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB59
1596181
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB59
Server ID 1596181
2,159,696
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB59
1643577
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB59
Server ID 1643577
2,159,696
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB59
1636649
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB59
Server ID 1636649
2,159,696
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB59
1641632
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB59
Server ID 1641632
2,159,696
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB59
1574632
Price : 2,159,696
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB59
Server ID 1574632
2,196,304
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB60
1584299
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB60
Server ID 1584299
2,196,304
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB60
1626309
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB60
Server ID 1626309
2,196,304
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1275V2
SB60
1564844
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB60
Server ID 1564844
2,196,304
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275v5
SB60
1624150
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB60
Server ID 1624150
2,196,304
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB60
1622876
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB60
Server ID 1622876
2,196,304
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB60
1630923
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB60
Server ID 1630923
2,196,304
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
SB60
1648168
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB60
Server ID 1648168
2,196,304
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB60
1641993
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB60
Server ID 1641993
2,196,304
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB60
1616197
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB60
Server ID 1616197
2,196,304
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1245
SB60
1591507
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB60
Server ID 1591507
2,196,304
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB60
1564839
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB60
Server ID 1564839
2,196,304
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB60
1562650
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB60
Server ID 1562650
2,196,304
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB60
1491103
Price : 2,196,304
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB60
Server ID 1491103
2,232,907
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X
SB61
1639589
Price : 2,232,907
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameSB61
Server ID 1639589
2,232,907
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB61
1643575
Price : 2,232,907
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB61
Server ID 1643575
2,232,907
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB61
1633930
Price : 2,232,907
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB61
Server ID 1633930
2,232,907
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-8700
SB61
1638156
Price : 2,232,907
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB61
Server ID 1638156
2,232,907
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB61
1637731
Price : 2,232,907
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB61
Server ID 1637731
2,232,907
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB61
1629817
Price : 2,232,907
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB61
Server ID 1629817
2,232,907
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB61
1568974
Price : 2,232,907
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB61
Server ID 1568974
2,269,511
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB62
1564697
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB62
Server ID 1564697
2,269,511
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-3930
SB62
1587843
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB62
Server ID 1587843
2,269,511
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
SB62
1639567
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server NameSB62
Server ID 1639567
2,269,511
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X
SB62
1639581
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameSB62
Server ID 1639581
2,269,511
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB62
1596177
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB62
Server ID 1596177
2,269,511
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
Intel Core i7-8700
SB62
1648757
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB62
Server ID 1648757
2,269,511
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB62
1634640
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB62
Server ID 1634640
2,269,511
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB62
1596187
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB62
Server ID 1596187
2,269,511
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB62
1623628
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 10 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB62
Server ID 1623628
2,269,511
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB62
1595778
Price : 2,269,511
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB62
Server ID 1595778
2,306,119
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB63
1595745
Price : 2,306,119
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB63
Server ID 1595745
2,306,119
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-8700
SB63
1646885
Price : 2,306,119
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB63
Server ID 1646885
2,342,722
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
Intel Xeon E3-1275V6
SB64
1647499
Price : 2,342,722
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB64
Server ID 1647499
2,342,722
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
Intel Core i7-8700
SB64
1648376
Price : 2,342,722
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB64
Server ID 1648376
2,379,326
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
Intel Core i7-8700
SB65
1647519
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB65
Server ID 1647519
2,379,326
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V6
SB65
1637713
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB65
Server ID 1637713
2,379,326
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
SB65
1639562
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server NameSB65
Server ID 1639562
2,379,326
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-3930
SB65
1552929
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB65
Server ID 1552929
2,379,326
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
SB65
1643769
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB65
Server ID 1643769
2,379,326
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
SB65
1577932
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB65
Server ID 1577932
2,379,326
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB65
1597407
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB65
Server ID 1597407
2,379,326
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB65
1568121
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB65
Server ID 1568121
2,379,326
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Core i7-7700
SB65
1629795
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB65
Server ID 1629795
2,379,326
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
AMD Ryzen 7 1700X
SB65
1640540
Price : 2,379,326
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameSB65
Server ID 1640540
2,415,933
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
SB66
1639559
Price : 2,415,933
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server NameSB66
Server ID 1639559
2,415,933
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB66
1587135
Price : 2,415,933
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB66
Server ID 1587135
2,452,537
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB67
1577297
Price : 2,452,537
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB67
Server ID 1577297
2,452,537
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB67
1637724
Price : 2,452,537
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB67
Server ID 1637724
2,452,537
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB67
1562685
Price : 2,452,537
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB67
Server ID 1562685
2,452,537
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB67
1608114
Price : 2,452,537
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB67
Server ID 1608114
2,489,145
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-7700
SB68
1623885
Price : 2,489,145
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB68
Server ID 1623885
2,489,145
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB68
1646560
Price : 2,489,145
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB68
Server ID 1646560
2,489,145
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB68
1628884
Price : 2,489,145
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB68
Server ID 1628884
2,525,748
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 500 GB
Intel Xeon E3-1275v5
SB69
1644336
Price : 2,525,748
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB69
Server ID 1644336
2,525,748
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB69
1559089
Price : 2,525,748
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB69
Server ID 1559089
2,525,748
unlimited
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V3
SB69
1646979
Price : 2,525,748
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
Server NameSB69
Server ID 1646979
2,525,748
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB69
1641640
Price : 2,525,748
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB69
Server ID 1641640
2,525,748
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB69
1644276
Price : 2,525,748
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB69
Server ID 1644276
2,525,748
unlimited