حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

آخرین زمان بروزرسانی: 16:04:45 27-6-1400
عملیات
Price
Traffic
Description
CPU
Server Name
ServerID
1,024,941
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB28
1520305
Price : 1,024,941
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB28
Server ID 1520305
1,024,941
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB28
1522832
Price : 1,024,941
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB28
Server ID 1522832
1,024,941
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
SB28
1505021
Price : 1,024,941
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB28
Server ID 1505021
1,024,941
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB28
1516749
Price : 1,024,941
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB28
Server ID 1516749
1,024,941
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB28
1521631
Price : 1,024,941
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB28
Server ID 1521631
1,061,544
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB29
1492956
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1492956
1,061,544
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB29
1483733
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1483733
1,061,544
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB29
1492837
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1492837
1,061,544
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB29
1496396
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1496396
1,061,544
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
SB29
1474197
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1474197
1,061,544
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB29
1497152
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1497152
1,061,544
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB29
1498161
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1498161
1,061,544
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-2600
SB29
1489777
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1489777
1,061,544
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
SB29
1509153
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1509153
1,061,544
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB29
1509160
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1509160
1,061,544
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-2600
SB29
1509123
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1509123
1,061,544
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB29
1519182
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1519182
1,061,544
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB29
1519215
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1519215
1,061,544
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-2600
SB29
1493146
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1493146
1,061,544
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-2600
SB29
1500456
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1500456
1,061,544
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-2600
SB29
1500396
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1500396
1,061,544
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
SB29
1496434
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB29
Server ID 1496434
1,061,544
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB29
1522876
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1522876
1,061,544
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB29
1524020
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB29
Server ID 1524020
1,061,544
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB29
1505046
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1505046
1,061,544
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
SB29
1512365
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1512365
1,061,544
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-3770
SB29
1522673
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1522673
1,061,544
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-3770
SB29
1518284
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1518284
1,061,544
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
SB29
1493383
Price : 1,061,544
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB29
Server ID 1493383
1,098,152
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB30
1496764
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB30
Server ID 1496764
1,098,152
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB30
1492689
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB30
Server ID 1492689
1,098,152
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB30
1511533
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB30
Server ID 1511533
1,098,152
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245
SB30
1497348
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB30
Server ID 1497348
1,098,152
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB30
1518707
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB30
Server ID 1518707
1,098,152
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB30
1512332
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB30
Server ID 1512332
1,098,152
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB30
1512410
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB30
Server ID 1512410
1,098,152
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
SB30
1481934
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB30
Server ID 1481934
1,098,152
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB30
1516765
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB30
Server ID 1516765
1,098,152
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
SB30
1512364
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB30
Server ID 1512364
1,098,152
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB30
1516871
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB30
Server ID 1516871
1,098,152
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB30
1512307
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB30
Server ID 1512307
1,098,152
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
SB30
1505076
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB30
Server ID 1505076
1,098,152
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB30
1524037
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB30
Server ID 1524037
1,098,152
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB30
1489987
Price : 1,098,152
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB30
Server ID 1489987
1,134,755
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB31
1533758
Price : 1,134,755
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB31
Server ID 1533758
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB32
1496414
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1496414
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB32
1499514
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1499514
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB32
1497163
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1497163
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB32
1498156
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1498156
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB32
1507524
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB32
Server ID 1507524
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
SB32
1522489
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1522489
1,171,363
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB32
1502480
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB32
Server ID 1502480
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-2600
SB32
1504993
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1504993
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB32
1519402
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1519402
1,171,363
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245
SB32
1516853
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB32
Server ID 1516853
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-3770
SB32
1522653
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB32
Server ID 1522653
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB32
1519170
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1519170
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB32
1512326
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB32
Server ID 1512326
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB32
1481163
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1481163
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB32
1524712
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB32
Server ID 1524712
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB32
1522657
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB32
Server ID 1522657
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-2600
SB32
1500437
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1500437
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB32
1520009
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB32
Server ID 1520009
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB32
1522325
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1522325
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
SB32
1519191
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1519191
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB32
1525181
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB32
Server ID 1525181
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB32
1494875
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1494875
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-4770
SB32
1517197
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB32
Server ID 1517197
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
SB32
1518580
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB32
Server ID 1518580
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770
SB32
1517149
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB32
Server ID 1517149
1,171,363
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-2600
SB32
1522337
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB32
Server ID 1522337
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB32
1524759
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB32
Server ID 1524759
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3770
SB32
1524592
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB32
Server ID 1524592
1,171,363
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB32
1518292
Price : 1,171,363
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB32
Server ID 1518292
1,207,967
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB33
1524410
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB33
Server ID 1524410
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB33
1493902
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB33
Server ID 1493902
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-2600
SB33
1519214
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB33
Server ID 1519214
1,207,967
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
SB33
1507523
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB33
Server ID 1507523
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3770
SB33
1483178
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB33
Server ID 1483178
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB33
1522896
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB33
Server ID 1522896
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB33
1525016
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB33
Server ID 1525016
1,207,967
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB33
1519375
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB33
Server ID 1519375
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB33
1522497
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB33
Server ID 1522497
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB33
1526971
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB33
Server ID 1526971
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB33
1515302
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB33
Server ID 1515302
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB33
1516842
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB33
Server ID 1516842
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB33
1499858
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB33
Server ID 1499858
1,207,967
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770
SB33
1517686
Price : 1,207,967
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB33
Server ID 1517686
1,244,570
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB34
1512150
Price : 1,244,570
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB34
Server ID 1512150
1,244,570
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-2600
SB34
1522493
Price : 1,244,570
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB34
Server ID 1522493
1,244,570
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB34
1524248
Price : 1,244,570
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB34
Server ID 1524248
1,244,570
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1246V3
SB34
1501541
Price : 1,244,570
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB34
Server ID 1501541
1,244,570
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
SB34
1511540
Price : 1,244,570
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB34
Server ID 1511540
1,244,570
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB34
1518312
Price : 1,244,570
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB34
Server ID 1518312
1,244,570
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-3770
SB34
1501337
Price : 1,244,570
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB34
Server ID 1501337
1,244,570
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB34
1522604
Price : 1,244,570
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB34
Server ID 1522604
1,281,178
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1245
SB35
1524184
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB35
Server ID 1524184
1,281,178
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB35
1514990
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB35
Server ID 1514990
1,281,178
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB35
1507080
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB35
Server ID 1507080
1,281,178
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB35
1505190
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB35
Server ID 1505190
1,281,178
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB35
1522160
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB35
Server ID 1522160
1,281,178
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
SB35
1524036
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB35
Server ID 1524036
1,281,178
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB35
1522469
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB35
Server ID 1522469
1,281,178
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB35
1522668
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB35
Server ID 1522668
1,281,178
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB35
1507334
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB35
Server ID 1507334
1,281,178
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-3770
SB35
1512361
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB35
Server ID 1512361
1,281,178
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB35
1512057
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB35
Server ID 1512057
1,281,178
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-4770
SB35
1503060
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB35
Server ID 1503060
1,281,178
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-2600
SB35
1522340
Price : 1,281,178
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB35
Server ID 1522340
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB36
1497622
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB36
Server ID 1497622
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB36
1517781
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1517781
1,317,781
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
SB36
1505511
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB36
Server ID 1505511
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-4770
SB36
1511087
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB36
Server ID 1511087
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB36
1519171
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB36
Server ID 1519171
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB36
1511546
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB36
Server ID 1511546
1,317,781
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB36
1512341
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1512341
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB36
1522857
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB36
Server ID 1522857
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-4770
SB36
1524721
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB36
Server ID 1524721
1,317,781
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB36
1520116
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB36
Server ID 1520116
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Core i7-4770
SB36
1484125
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB36
Server ID 1484125
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB36
1523042
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB36
Server ID 1523042
1,317,781
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB36
1519376
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB36
Server ID 1519376
1,317,781
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB36
1524740
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB36
Server ID 1524740
1,317,781
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB36
1524818
Price : 1,317,781
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB36
Server ID 1524818
1,390,993
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB38
1511931
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB38
Server ID 1511931
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB38
1522610
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1522610
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1275
SB38
1516720
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB38
Server ID 1516720
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB38
1516596
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB38
Server ID 1516596
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB38
1501965
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB38
Server ID 1501965
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-4770
SB38
1505273
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1505273
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB38
1517223
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1517223
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-4770
SB38
1514909
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1514909
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB38
1522776
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1522776
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB38
1522971
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1522971
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB38
1525056
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB38
Server ID 1525056
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB38
1524920
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB38
Server ID 1524920
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-3770
SB38
1522858
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1522858
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB38
1524219
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB38
Server ID 1524219
1,390,993
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB38
1486908
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB38
Server ID 1486908
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB38
1502741
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB38
Server ID 1502741
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB38
1512097
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1512097
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB38
1522947
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1522947
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB38
1516907
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB38
Server ID 1516907
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB38
1516728
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB38
Server ID 1516728
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB38
1513068
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1513068
1,390,993
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB38
1523280
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB38
Server ID 1523280
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB38
1514139
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB38
Server ID 1514139
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB38
1499704
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1499704
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB38
1499529
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1499529
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB38
1522680
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1522680
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1504929
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1504929
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB38
1507764
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB38
Server ID 1507764
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-4770
SB38
1518679
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1518679
1,390,993
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
SB38
1507477
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB38
Server ID 1507477
1,390,993
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB38
1524186
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB38
Server ID 1524186
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
Intel Core i7-2600
SB38
1524457
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1524457
1,390,993
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB38
1514755
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB38
Server ID 1514755
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1270V3
SB38
1516259
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB38
Server ID 1516259
1,390,993
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
SB38
1511938
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB38
Server ID 1511938
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-2600
SB38
1522577
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB38
Server ID 1522577
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB38
1509945
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB38
Server ID 1509945
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-4770
SB38
1514872
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1514872
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB38
1517225
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1517225
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB38
1512625
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1512625
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB38
1504135
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1504135
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB38
1465009
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB38
Server ID 1465009
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB38
1508566
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB38
Server ID 1508566
1,390,993
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-3770
SB38
1536769
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB38
Server ID 1536769
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB38
1514559
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB38
Server ID 1514559
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
SB38
1508431
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB38
Server ID 1508431
1,390,993
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB38
1515047
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB38
Server ID 1515047
1,390,993
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB38
1491585
Price : 1,390,993
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB38
Server ID 1491585
1,427,596
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB39
1505672
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB39
Server ID 1505672
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB39
1523228
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB39
Server ID 1523228
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB39
1523562
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB39
Server ID 1523562
1,427,596
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
SB39
1505428
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB39
Server ID 1505428
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB39
1523227
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB39
Server ID 1523227
1,427,596
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-6700
SB39
1505631
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB39
Server ID 1505631
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1270V3
SB39
1519959
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB39
Server ID 1519959
1,427,596
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-2600
SB39
1522327
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1522327
1,427,596
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB39
1524620
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB39
Server ID 1524620
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1245V2
SB39
1514628
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB39
Server ID 1514628
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB39
1514631
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB39
Server ID 1514631
1,427,596
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB39
1507487
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB39
Server ID 1507487
1,427,596
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-3770
SB39
1518584
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1518584
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-2600
SB39
1512108
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB39
Server ID 1512108
1,427,596
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
SB39
1494358
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB39
Server ID 1494358
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB39
1522872
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1522872
1,427,596
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB39
1522199
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1522199
1,427,596
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
SB39
1491647
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB39
Server ID 1491647
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
SB39
1519946
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB39
Server ID 1519946
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB39
1498247
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB39
Server ID 1498247
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB39
1505266
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB39
Server ID 1505266
1,427,596
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB39
1496541
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB39
Server ID 1496541
1,427,596
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB39
1505112
Price : 1,427,596
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB39
Server ID 1505112
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB40
1524889
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB40
Server ID 1524889
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-2600
SB40
1522500
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1522500
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB40
1524194
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB40
Server ID 1524194
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB40
1522334
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1522334
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB40
1524185
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB40
Server ID 1524185
1,464,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB40
1519429
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1519429
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-6700
SB40
1505478
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB40
Server ID 1505478
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-2600
SB40
1522441
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1522441
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
SB40
1477661
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB40
Server ID 1477661
1,464,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-2600
SB40
1522447
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB40
Server ID 1522447
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB40
1509688
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB40
Server ID 1509688
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-6700
SB40
1505472
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB40
Server ID 1505472
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB40
1522452
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB40
Server ID 1522452
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1519221
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1519221
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1275
SB40
1524279
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB40
Server ID 1524279
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB40
1516569
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB40
Server ID 1516569
1,464,200
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-3930
SB40
1509178
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB40
Server ID 1509178
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB40
1524218
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB40
Server ID 1524218
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB40
1481383
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB40
Server ID 1481383
1,464,200
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB40
1524017
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB40
Server ID 1524017
1,464,200
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275v5
SB40
1511427
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB40
Server ID 1511427
1,464,200
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-3770
SB40
1518583
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB40
Server ID 1518583
1,464,200
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
SB40
1502221
Price : 1,464,200
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB40
Server ID 1502221
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB41
1522946
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB41
Server ID 1522946
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB41
1516878
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB41
Server ID 1516878
1,500,808
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB41
1524597
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB41
Server ID 1524597
1,500,808
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
SB41
1488629
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB41
Server ID 1488629
1,500,808
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB41
1519426
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1519426
1,500,808
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB41
1518498
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB41
Server ID 1518498
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
Intel Core i7-2600
SB41
1522557
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1522557
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1519173
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1519173
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB41
1519404
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1519404
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-4770
SB41
1505167
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB41
Server ID 1505167
1,500,808
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB41
1524535
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB41
Server ID 1524535
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB41
1524032
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB41
Server ID 1524032
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB41
1531222
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB41
Server ID 1531222
1,500,808
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1522459
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1522459
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1522574
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1522574
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB41
1536811
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB41
Server ID 1536811
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1510043
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1510043
1,500,808
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB41
1524195
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB41
Server ID 1524195
1,500,808
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Core i7-6700
SB41
1508788
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB41
Server ID 1508788
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB41
1516848
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB41
Server ID 1516848
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB41
1521062
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB41
Server ID 1521062
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB41
1524189
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB41
Server ID 1524189
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB41
1522437
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1522437
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB41
1523584
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB41
Server ID 1523584
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB41
1510065
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB41
Server ID 1510065
1,500,808
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V6
SB41
1520044
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB41
Server ID 1520044
1,500,808
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB41
1522679
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB41
Server ID 1522679
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB41
1523218
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB41
Server ID 1523218
1,500,808
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
AMD Opteron 6338P
SB41
1487978
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : AMD Opteron 6338P
Server NameSB41
Server ID 1487978
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB41
1508879
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB41
Server ID 1508879
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB41
1493152
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB41
Server ID 1493152
1,500,808
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB41
1524023
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB41
Server ID 1524023
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB41
1523213
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB41
Server ID 1523213
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB41
1517226
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB41
Server ID 1517226
1,500,808
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-3770
SB41
1522881
Price : 1,500,808
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB41
Server ID 1522881
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1523559
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1523559
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Xeon E3-1245V2
SB42
1524107
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB42
Server ID 1524107
1,537,411
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
SB42
1505630
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB42
Server ID 1505630
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB42
1524834
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB42
Server ID 1524834
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1516740
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1516740
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1516731
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1516731
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB42
1524157
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB42
Server ID 1524157
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB42
1524853
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB42
Server ID 1524853
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1524206
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1524206
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB42
1524446
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB42
Server ID 1524446
1,537,411
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB42
1522693
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB42
Server ID 1522693
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB42
1524354
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB42
Server ID 1524354
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB42
1523113
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB42
Server ID 1523113
1,537,411
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB42
1524544
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB42
Server ID 1524544
1,537,411
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB42
1523579
Price : 1,537,411
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB42
Server ID 1523579
1,574,019
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-6700
SB43
1531982
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB43
Server ID 1531982
1,574,019
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB43
1536711
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB43
Server ID 1536711
1,574,019
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB43
1536716
Price : 1,574,019
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB43
Server ID 1536716
1,610,622
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-3930
SB44
1517540
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB44
Server ID 1517540
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB44
1514696
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB44
Server ID 1514696
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB44
1523587
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB44
Server ID 1523587
1,610,622
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-7700
SB44
1497707
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB44
Server ID 1497707
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-3770
SB44
1518304
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB44
Server ID 1518304
1,610,622
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB44
1505144
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB44
Server ID 1505144
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB44
1502187
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB44
Server ID 1502187
1,610,622
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB44
1524413
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1524413
1,610,622
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB44
1500446
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB44
Server ID 1500446
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB44
1501416
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB44
Server ID 1501416
1,610,622
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB44
1524612
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB44
Server ID 1524612
1,610,622
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB44
1524411
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1524411
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB44
1525172
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB44
Server ID 1525172
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V2
SB44
1513965
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB44
Server ID 1513965
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB44
1516886
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB44
Server ID 1516886
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB44
1524158
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB44
Server ID 1524158
1,610,622
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB44
1501347
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB44
Server ID 1501347
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB44
1530581
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB44
Server ID 1530581
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB44
1523134
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB44
Server ID 1523134
1,610,622
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB44
1536241
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1536241
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-6700
SB44
1507447
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB44
Server ID 1507447
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB44
1516975
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB44
Server ID 1516975
1,610,622
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB
Intel Core i7-3930
SB44
1512182
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB44
Server ID 1512182
1,610,622
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
Intel Core i7-3930
SB44
1523021
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB44
Server ID 1523021
1,610,622
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB44
1452408
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1452408
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-2600
SB44
1524449
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1524449
1,610,622
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB44
1536976
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB44
Server ID 1536976
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-4770
SB44
1524715
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB44
Server ID 1524715
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Core i7-6700
SB44
1505619
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB44
Server ID 1505619
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB44
1516181
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB44
Server ID 1516181
1,610,622
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB44
1518380
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB44
Server ID 1518380
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB44
1516873
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB44
Server ID 1516873
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
SB44
1514538
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB44
Server ID 1514538
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB44
1488809
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB44
Server ID 1488809
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB44
1519141
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1519141
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB44
1509795
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB44
Server ID 1509795
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB44
1524105
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB44
Server ID 1524105
1,610,622
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB44
1522651
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB44
Server ID 1522651
1,610,622
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-7700
SB44
1532340
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB44
Server ID 1532340
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB44
1512098
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB44
Server ID 1512098
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB44
1496665
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB44
Server ID 1496665
1,610,622
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB44
1509784
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB44
Server ID 1509784
1,610,622
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB44
1504936
Price : 1,610,622
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB44
Server ID 1504936
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB45
1516734
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB45
Server ID 1516734
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB45
1522491
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB45
Server ID 1522491
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB45
1513083
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB45
Server ID 1513083
1,647,226
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-7700
SB45
1532417
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB45
Server ID 1532417
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB45
1499548
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB45
Server ID 1499548
1,647,226
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB45
1492600
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB45
Server ID 1492600
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB45
1524278
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB45
Server ID 1524278
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB45
1505471
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB45
Server ID 1505471
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB45
1529231
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB45
Server ID 1529231
1,647,226
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
SB45
1506630
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB45
Server ID 1506630
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB45
1504987
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB45
Server ID 1504987
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB45
1519087
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB45
Server ID 1519087
1,647,226
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB45
1524444
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB45
Server ID 1524444
1,647,226
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
SB45
1502817
Price : 1,647,226
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB45
Server ID 1502817
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB46
1507041
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB46
Server ID 1507041
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB46
1496525
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB46
Server ID 1496525
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB46
1524127
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB46
Server ID 1524127
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB46
1515896
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB46
Server ID 1515896
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB46
1524268
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB46
Server ID 1524268
1,683,834
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB46
1535309
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB46
Server ID 1535309
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB46
1524827
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB46
Server ID 1524827
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB46
1524160
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB46
Server ID 1524160
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-4770
SB46
1523132
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB46
Server ID 1523132
1,683,834
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB46
1535308
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB46
Server ID 1535308
1,683,834
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB46
1514797
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB46
Server ID 1514797
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB46
1507009
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB46
Server ID 1507009
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB46
1536973
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB46
Server ID 1536973
1,683,834
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1246V3
SB46
1516737
Price : 1,683,834
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB46
Server ID 1516737
1,720,437
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275V6
SB47
1526736
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB47
Server ID 1526736
1,720,437
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB47
1522444
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB47
Server ID 1522444
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB47
1524269
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB47
Server ID 1524269
1,720,437
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB47
1524442
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB47
Server ID 1524442
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB47
1517696
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB47
Server ID 1517696
1,720,437
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB47
1536897
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB47
Server ID 1536897
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB47
1519172
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB47
Server ID 1519172
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB47
1516723
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB47
Server ID 1516723
1,720,437
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB47
1519408
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB47
Server ID 1519408
1,720,437
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB47
1536221
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB47
Server ID 1536221
1,720,437
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-6700
SB47
1505438
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB47
Server ID 1505438
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB47
1536638
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB47
Server ID 1536638
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB47
1510039
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB47
Server ID 1510039
1,720,437
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1246V3
SB47
1523547
Price : 1,720,437
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB47
Server ID 1523547
1,757,041
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB48
1498149
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB48
Server ID 1498149
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB48
1524283
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB48
Server ID 1524283
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB48
1493923
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB48
Server ID 1493923
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB48
1536870
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB48
Server ID 1536870
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB48
1495340
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB48
Server ID 1495340
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB48
1501691
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB48
Server ID 1501691
1,757,041
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB48
1537091
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB48
Server ID 1537091
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB48
1511090
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB48
Server ID 1511090
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275V6
SB48
1502012
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB48
Server ID 1502012
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB48
1501427
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB48
Server ID 1501427
1,757,041
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB48
1522440
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB48
Server ID 1522440
1,757,041
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB48
1523732
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB48
Server ID 1523732
1,757,041
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB48
1504968
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB48
Server ID 1504968
1,757,041
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E5-1650V3
SB48
1473337
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
Server NameSB48
Server ID 1473337
1,757,041
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB48
1524414
Price : 1,757,041
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB48
Server ID 1524414
1,793,648
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 256 GB
Intel Core i7-7700
SB49
1516933
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
3x SSD SATA 256 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB49
Server ID 1516933
1,793,648
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-7700
SB49
1502708
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB49
Server ID 1502708
1,793,648
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB49
1536806
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB49
Server ID 1536806
1,793,648
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB49
1536913
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB49
Server ID 1536913
1,793,648
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB49
1508563
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB49
Server ID 1508563
1,793,648
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB49
1483084
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB49
Server ID 1483084
1,793,648
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
SB49
1521691
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB49
Server ID 1521691
1,793,648
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-7700
SB49
1507504
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB49
Server ID 1507504
1,793,648
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB49
1511554
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB49
Server ID 1511554
1,793,648
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB49
1501646
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB49
Server ID 1501646
1,793,648
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB49
1524711
Price : 1,793,648
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB49
Server ID 1524711
1,830,252
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB50
1536078
Price : 1,830,252
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB50
Server ID 1536078
1,830,252
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB50
1536845
Price : 1,830,252
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB50
Server ID 1536845
1,866,855
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
Intel Xeon E3-1275V6
SB51
1499181
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB51
Server ID 1499181
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB51
1517759
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB51
Server ID 1517759
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB51
1524270
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB51
Server ID 1524270
1,866,855
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB51
1517558
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB51
Server ID 1517558
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB51
1532468
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB51
Server ID 1532468
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB51
1524134
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB51
Server ID 1524134
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1271V3
SB51
1521060
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB51
Server ID 1521060
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-2600
SB51
1522471
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB51
Server ID 1522471
1,866,855
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB51
1507108
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB51
Server ID 1507108
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB51
1514086
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB51
Server ID 1514086
1,866,855
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X
SB51
1489275
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameSB51
Server ID 1489275
1,866,855
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB51
1512176
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB51
Server ID 1512176
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB51
1509162
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB51
Server ID 1509162
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-2600
SB51
1522572
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB51
Server ID 1522572
1,866,855
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB51
1495250
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB51
Server ID 1495250
1,866,855
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X
SB51
1477165
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameSB51
Server ID 1477165
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB51
1506322
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB51
Server ID 1506322
1,866,855
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB51
1523271
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB51
Server ID 1523271
1,866,855
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB51
1536740
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB51
Server ID 1536740
1,866,855
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB51
1537005
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB51
Server ID 1537005
1,866,855
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB51
1523026
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB51
Server ID 1523026
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1271V3
SB51
1507739
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
Server NameSB51
Server ID 1507739
1,866,855
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB51
1536857
Price : 1,866,855
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB51
Server ID 1536857
1,903,463
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 250 GB
Intel Core i7-6700
SB52
1507486
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 250 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB52
Server ID 1507486
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB52
1472390
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB52
Server ID 1472390
1,903,463
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB52
1523048
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB52
Server ID 1523048
1,903,463
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Core i7-2600
SB52
1536057
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB52
Server ID 1536057
1,903,463
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB52
1535311
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB52
Server ID 1535311
1,903,463
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB52
1522625
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB52
Server ID 1522625
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1246V3
SB52
1494760
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB52
Server ID 1494760
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB
Intel Xeon E3-1245V2
SB52
1524102
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB52
Server ID 1524102
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB52
1494770
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB52
Server ID 1494770
1,903,463
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB52
1496957
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB52
Server ID 1496957
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245V2
SB52
1524126
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
Server NameSB52
Server ID 1524126
1,903,463
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V2
SB52
1524272
Price : 1,903,463
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB52
Server ID 1524272
1,940,067
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-6700
SB53
1523289
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB53
Server ID 1523289
1,940,067
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275v5
SB53
1495537
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB53
Server ID 1495537
1,940,067
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB53
1524774
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB53
Server ID 1524774
1,940,067
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB53
1505563
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB53
Server ID 1505563
1,940,067
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
SB53
1515317
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server NameSB53
Server ID 1515317
1,940,067
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
Intel Xeon E3-1275v5
SB53
1521534
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
Server NameSB53
Server ID 1521534
1,940,067
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3770
SB53
1536959
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB53
Server ID 1536959
1,940,067
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB53
1523054
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB53
Server ID 1523054
1,940,067
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB53
1492623
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB53
Server ID 1492623
1,940,067
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 1,5 TB
Intel Core i7-3930
SB53
1537126
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 1,5 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB53
Server ID 1537126
1,940,067
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275
SB53
1525162
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275
Server NameSB53
Server ID 1525162
1,940,067
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
SB53
1499869
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Server NameSB53
Server ID 1499869
1,940,067
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
Intel Core i7-7700
SB53
1505699
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB53
Server ID 1505699
1,940,067
unlimited
1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB53
1536658
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 1x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB53
Server ID 1536658
1,940,067
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
AMD Ryzen 7 1700X
SB53
1476481
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameSB53
Server ID 1476481
1,940,067
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-4770
SB53
1517235
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-4770
Server NameSB53
Server ID 1517235
1,940,067
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 500 GB
Intel Core i7-2600
SB53
1522578
Price : 1,940,067
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 500 GB
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB53
Server ID 1522578
1,976,674
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-8700
SB54
1512455
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB54
Server ID 1512455
1,976,674
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB54
1512180
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB54
Server ID 1512180
1,976,674
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB54
1517498
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB54
Server ID 1517498
1,976,674
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
AMD Ryzen 7 1700X
SB54
1535927
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Server NameSB54
Server ID 1535927
1,976,674
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB54
1509124
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB54
Server ID 1509124
1,976,674
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB54
1522685
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB54
Server ID 1522685
1,976,674
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB54
1505554
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB54
Server ID 1505554
1,976,674
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB54
1524579
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB54
Server ID 1524579
1,976,674
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3770
SB54
1536758
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3770
Server NameSB54
Server ID 1536758
1,976,674
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB54
1499825
Price : 1,976,674
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB54
Server ID 1499825
2,013,278
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB55
1509720
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB55
Server ID 1509720
2,013,278
unlimited
2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB55
1524850
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB)
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB55
Server ID 1524850
2,013,278
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB55
1505552
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB55
Server ID 1505552
2,013,278
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB (Gen 3)
Intel Core i7-8700
SB55
1479960
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB (Gen 3)
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB55
Server ID 1479960
2,013,278
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246V3
SB55
1532471
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
Server NameSB55
Server ID 1532471
2,013,278
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
Intel Core i7-6700
SB55
1481728
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB55
Server ID 1481728
2,013,278
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1246v3
SB55
1499798
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1246v3
Server NameSB55
Server ID 1499798
2,013,278
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB55
1521315
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB55
Server ID 1521315
2,013,278
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-6700
SB55
1505612
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-6700
Server NameSB55
Server ID 1505612
2,013,278
unlimited
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB55
1452406
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB55
Server ID 1452406
2,013,278
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB55
1512181
Price : 2,013,278
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB55
Server ID 1512181
2,049,881
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
Intel Core i7-3930
SB56
1537131
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB56
Server ID 1537131
2,049,881
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-2600
SB56
1536713
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-2600
Server NameSB56
Server ID 1536713
2,049,881
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
Intel Core i7-3930
SB56
1537278
Price : 2,049,881
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB56
Server ID 1537278
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-8700
SB57
1453101
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-8700
Server NameSB57
Server ID 1453101
2,086,489
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1270V3
SB57
1521113
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
Server NameSB57
Server ID 1521113
2,086,489
unlimited
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
Intel Core i7-3930
SB57
1505141
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-3930
Server NameSB57
Server ID 1505141
2,086,489
unlimited
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Core i7-7700
SB57
1508803
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Core i7-7700
Server NameSB57
Server ID 1508803
2,086,489
unlimited
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1245
SB57
1524178
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1245
Server NameSB57
Server ID 1524178
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
Intel Xeon E5-1650V2
SB57
1509944
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
Server NameSB57
Server ID 1509944
2,086,489
unlimited
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 512 GB
Intel Xeon E3-1275V2
SB57
1468448
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 512 GB
CPU : Intel Xeon E3-1275V2
Server NameSB57
Server ID 1468448
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
Intel Xeon E3-1275V6
SB57
1516523
Price : 2,086,489
Traffic : unlimited
Description : 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
Server NameSB57
Server ID 1516523
2,086,489
unlimited
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacent