ثبت دامنه

دامین یا دامنه (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه، نام سایت شما می باشد و برای مشاهده سایت باید آن را در مرورگر وارد کرد.

برای راه اندازی یک وب سایت نیاز به یک آدرس دارید، به آدرس وب سایت ها در اینترنت دامنه می گویند. به طور ساده به آدرسی که بعد از www قرار می گیرد دامنه می گویند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک وب سایت خوب نام دامنه مناسب، خوانا، ساده و منحصر به فرد ‌باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود.

ثبت Name Server های اختصاصی

تنظیم DNS ها از پنل کاربری

ثبت آنی دامنه

قابلیت قفل دامنه

ثبت دامنه با نام اختصاصی

نرم افزارها و ماژول های دلخواه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید.

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید
لطفاً تأیید کنید که ربات نیستید.

قیمت لحظه ای و بروز دامنه های بین المللی

آخرین زمان بروزرسانی: 00:00:37 3-7-1402
انتقال
تمدید
ثبت(یکساله)
پسوند
پسوند: xyz
ثبت یکساله: 215,477
تمدید: 761,351
انتقال: 761,351
انتقال: 761,351
تمدید: 761,351
ثبت یکساله: 215,477
پسوند: xyz
پسوند: email
ثبت یکساله: 430,954
تمدید: 1,300,043
انتقال: 1,300,043
انتقال: 1,300,043
تمدید: 1,300,043
ثبت یکساله: 430,954
پسوند: email
پسوند: digital
ثبت یکساله: 287,302
تمدید: 1,766,910
انتقال: 1,766,910
انتقال: 1,766,910
تمدید: 1,766,910
ثبت یکساله: 287,302
پسوند: digital
پسوند: today
ثبت یکساله: 287,302
تمدید: 1,228,218
انتقال: 1,228,218
انتقال: 1,228,218
تمدید: 1,228,218
ثبت یکساله: 287,302
پسوند: today
پسوند: site
ثبت یکساله: 215,477
تمدید: 1,766,910
انتقال: 1,766,910
انتقال: 1,766,910
تمدید: 1,766,910
ثبت یکساله: 215,477
پسوند: site
پسوند: live
ثبت یکساله: 287,302
تمدید: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
تمدید: 1,436,512
ثبت یکساله: 287,302
پسوند: live
پسوند: store
ثبت یکساله: 287,302
تمدید: 2,779,651
انتقال: 2,779,651
انتقال: 2,779,651
تمدید: 2,779,651
ثبت یکساله: 287,302
پسوند: store
پسوند: photos
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 1,098,932
انتقال: 1,098,932
انتقال: 1,098,932
تمدید: 1,098,932
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: photos
پسوند: online
ثبت یکساله: 287,302
تمدید: 1,766,910
انتقال: 1,766,910
انتقال: 1,766,910
تمدید: 1,766,910
ثبت یکساله: 287,302
پسوند: online
پسوند: me
ثبت یکساله: 933,733
تمدید: 933,733
انتقال: 933,733
انتقال: 933,733
تمدید: 933,733
ثبت یکساله: 933,733
پسوند: me
پسوند: tech
ثبت یکساله: 359,128
تمدید: 2,779,651
انتقال: 2,779,651
انتقال: 2,779,651
تمدید: 2,779,651
ثبت یکساله: 359,128
پسوند: tech
پسوند: it
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 274,340
انتقال: 319,000
انتقال: 319,000
تمدید: 274,340
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: it
پسوند: company
ثبت یکساله: 624,883
تمدید: 624,883
انتقال: 624,883
انتقال: 624,883
تمدید: 624,883
ثبت یکساله: 624,883
پسوند: company
پسوند: top
ثبت یکساله: 474,049
تمدید: 474,049
انتقال: 474,049
انتقال: 474,049
تمدید: 474,049
ثبت یکساله: 474,049
پسوند: top
پسوند: info
ثبت یکساله: 287,302
تمدید: 1,163,575
انتقال: 1,163,575
انتقال: 1,163,575
تمدید: 1,163,575
ثبت یکساله: 287,302
پسوند: info
پسوند: pro
ثبت یکساله: 287,302
تمدید: 1,163,575
انتقال: 1,163,575
انتقال: 1,163,575
تمدید: 1,163,575
ثبت یکساله: 287,302
پسوند: pro
پسوند: services
ثبت یکساله: 430,954
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 430,954
پسوند: services
پسوند: news
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
تمدید: 1,436,512
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: news
پسوند: com
ثبت یکساله: 696,708
تمدید: 696,708
انتقال: 696,708
انتقال: 696,708
تمدید: 696,708
ثبت یکساله: 696,708
پسوند: com
پسوند: org
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 754,169
انتقال: 754,169
انتقال: 754,169
تمدید: 754,169
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: org
پسوند: shop
ثبت یکساله: 215,477
تمدید: 1,702,267
انتقال: 1,702,267
انتقال: 1,702,267
تمدید: 1,702,267
ثبت یکساله: 215,477
پسوند: shop
پسوند: credit
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 4,805,133
انتقال: 4,805,133
انتقال: 4,805,133
تمدید: 4,805,133
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: credit
پسوند: plus
ثبت یکساله: 718,256
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 718,256
پسوند: plus
پسوند: team
ثبت یکساله: 287,302
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 287,302
پسوند: team
پسوند: wiki
ثبت یکساله: 215,477
تمدید: 1,364,686
انتقال: 1,364,686
انتقال: 1,364,686
تمدید: 1,364,686
ثبت یکساله: 215,477
پسوند: wiki
پسوند: center
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 1,098,932
انتقال: 1,098,932
انتقال: 1,098,932
تمدید: 1,098,932
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: center
پسوند: sale
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: sale
پسوند: group
ثبت یکساله: 890,637
تمدید: 890,637
انتقال: 890,637
انتقال: 890,637
تمدید: 890,637
ثبت یکساله: 890,637
پسوند: group
پسوند: help
ثبت یکساله: 359,128
تمدید: 1,565,798
انتقال: 1,565,798
انتقال: 1,565,798
تمدید: 1,565,798
ثبت یکساله: 359,128
پسوند: help
پسوند: net
ثبت یکساله: 825,994
تمدید: 825,994
انتقال: 825,994
انتقال: 825,994
تمدید: 825,994
ثبت یکساله: 825,994
پسوند: net
پسوند: vip
ثبت یکساله: 825,994
تمدید: 825,994
انتقال: 825,994
انتقال: 825,994
تمدید: 825,994
ثبت یکساله: 825,994
پسوند: vip
پسوند: app
ثبت یکساله: 890,637
تمدید: 890,637
انتقال: 890,637
انتقال: 890,637
تمدید: 890,637
ثبت یکساله: 890,637
پسوند: app
پسوند: biz
ثبت یکساله: 991,193
تمدید: 991,193
انتقال: 991,193
انتقال: 991,193
تمدید: 991,193
ثبت یکساله: 991,193
پسوند: biz
پسوند: games
ثبت یکساله: 861,907
تمدید: 1,228,218
انتقال: 1,228,218
انتقال: 1,228,218
تمدید: 1,228,218
ثبت یکساله: 861,907
پسوند: games
پسوند: gift
ثبت یکساله: 984,011
تمدید: 984,011
انتقال: 984,011
انتقال: 984,011
تمدید: 984,011
ثبت یکساله: 984,011
پسوند: gift
پسوند: travel
ثبت یکساله: 1,723,814
تمدید: 5,817,874
انتقال: 5,817,874
انتقال: 5,817,874
تمدید: 5,817,874
ثبت یکساله: 1,723,814
پسوند: travel
پسوند: agency
ثبت یکساله: 430,954
تمدید: 1,228,218
انتقال: 1,228,218
انتقال: 1,228,218
تمدید: 1,228,218
ثبت یکساله: 430,954
پسوند: agency
پسوند: space
ثبت یکساله: 143,651
تمدید: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
تمدید: 1,436,512
ثبت یکساله: 143,651
پسوند: space
پسوند: cloud
ثبت یکساله: 1,098,932
تمدید: 1,098,932
انتقال: 1,098,932
انتقال: 1,098,932
تمدید: 1,098,932
ثبت یکساله: 1,098,932
پسوند: cloud
پسوند: band
ثبت یکساله: 1,149,210
تمدید: 1,228,218
انتقال: 1,228,218
انتقال: 1,228,218
تمدید: 1,228,218
ثبت یکساله: 1,149,210
پسوند: band
پسوند: family
ثبت یکساله: 1,436,512
تمدید: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
تمدید: 1,436,512
ثبت یکساله: 1,436,512
پسوند: family
پسوند: video
ثبت یکساله: 1,436,512
تمدید: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
تمدید: 1,436,512
ثبت یکساله: 1,436,512
پسوند: video
پسوند: co
ثبت یکساله: 1,558,616
تمدید: 1,558,616
انتقال: 1,558,616
انتقال: 1,558,616
تمدید: 1,558,616
ثبت یکساله: 1,558,616
پسوند: co
پسوند: date
ثبت یکساله: 359,128
تمدید: 430,954
انتقال: 359,128
انتقال: 359,128
تمدید: 430,954
ثبت یکساله: 359,128
پسوند: date
پسوند: download
ثبت یکساله: 430,954
تمدید: 574,605
انتقال: 430,954
انتقال: 430,954
تمدید: 574,605
ثبت یکساله: 430,954
پسوند: download
پسوند: blog
ثبت یکساله: 215,477
تمدید: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
انتقال: 1,436,512
تمدید: 1,436,512
ثبت یکساله: 215,477
پسوند: blog
پسوند: stream
ثبت یکساله: 430,954
تمدید: 574,605
انتقال: 430,954
انتقال: 430,954
تمدید: 574,605
ثبت یکساله: 430,954
پسوند: stream
پسوند: life
ثبت یکساله: 215,477
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 215,477
پسوند: life
پسوند: world
ثبت یکساله: 215,477
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 215,477
پسوند: world
پسوند: watch
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: watch
پسوند: zone
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: zone
پسوند: media
ثبت یکساله: 430,954
تمدید: 1,766,910
انتقال: 1,766,910
انتقال: 1,766,910
تمدید: 1,766,910
ثبت یکساله: 430,954
پسوند: media
پسوند: works
ثبت یکساله: 430,954
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 430,954
پسوند: works
پسوند: show
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
انتقال: 1,637,624
تمدید: 1,637,624
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: show
پسوند: bio
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 3,627,193
انتقال: 3,627,193
انتقال: 3,627,193
تمدید: 3,627,193
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: bio
پسوند: green
ثبت یکساله: 574,605
تمدید: 3,627,193
انتقال: 3,627,193
انتقال: 3,627,193
تمدید: 3,627,193
ثبت یکساله: 574,605
پسوند: green
پسوند: tv
ثبت یکساله: 1,759,727
تمدید: 1,759,727
انتقال: 1,759,727
انتقال: 1,759,727
تمدید: 1,759,727
ثبت یکساله: 1,759,727
پسوند: tv
پسوند: toys
ثبت یکساله: 861,907
تمدید: 2,650,365
انتقال: 2,650,365
انتقال: 2,650,365
تمدید: 2,650,365
ثبت یکساله: 861,907
پسوند: toys
پسوند: io
ثبت یکساله: 2,729,373
تمدید: 2,729,373
انتقال: 2,729,373
انتقال: 2,729,373
تمدید: 2,729,373
ثبت یکساله: 2,729,373
پسوند: io
پسوند: press
ثبت یکساله: 3,390,168
تمدید: 3,390,168
انتقال: 3,390,168
انتقال: 3,390,168
تمدید: 3,390,168
ثبت یکساله: 3,390,168
پسوند: press

برای مشاهده تمام پسوندها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ