ثبت دامنه

دامین یا دامنه (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه، نام سایت شما می باشد و برای مشاهده سایت باید آن را در مرورگر وارد کرد.

برای راه اندازی یک وب سایت نیاز به یک آدرس دارید، به آدرس وب سایت ها در اینترنت دامنه می گویند. به طور ساده به آدرسی که بعد از www قرار می گیرد دامنه می گویند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک وب سایت خوب نام دامنه مناسب، خوانا، ساده و منحصر به فرد ‌باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود.

ثبت Name Server های اختصاصی

تنظیم DNS ها از پنل کاربری

ثبت آنی دامنه

قابلیت قفل دامنه

ثبت دامنه با نام اختصاصی

نرم افزارها و ماژول های دلخواه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید.

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید
لطفاً تأیید کنید که ربات نیستید.

قیمت لحظه ای و بروز دامنه های بین المللی

آخرین زمان بروزرسانی: 00:01:19 29-12-1401
انتقال
تمدید
ثبت(یکساله)
پسوند
پسوند: xyz
ثبت یکساله: 191,400
تمدید: 625,240
انتقال: 625,240
انتقال: 625,240
تمدید: 625,240
ثبت یکساله: 191,400
پسوند: xyz
پسوند: email
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 1,154,780
انتقال: 1,154,780
انتقال: 1,154,780
تمدید: 1,154,780
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: email
پسوند: digital
ثبت یکساله: 255,200
تمدید: 1,575,860
انتقال: 1,575,860
انتقال: 1,575,860
تمدید: 1,575,860
ثبت یکساله: 255,200
پسوند: digital
پسوند: today
ثبت یکساله: 255,200
تمدید: 1,097,360
انتقال: 1,097,360
انتقال: 1,097,360
تمدید: 1,097,360
ثبت یکساله: 255,200
پسوند: today
پسوند: site
ثبت یکساله: 191,400
تمدید: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
تمدید: 1,276,000
ثبت یکساله: 191,400
پسوند: site
پسوند: live
ثبت یکساله: 255,200
تمدید: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
تمدید: 1,276,000
ثبت یکساله: 255,200
پسوند: live
پسوند: store
ثبت یکساله: 255,200
تمدید: 2,475,440
انتقال: 2,475,440
انتقال: 2,475,440
تمدید: 2,475,440
ثبت یکساله: 255,200
پسوند: store
پسوند: photos
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 976,140
انتقال: 976,140
انتقال: 976,140
تمدید: 976,140
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: photos
پسوند: online
ثبت یکساله: 255,200
تمدید: 1,575,860
انتقال: 1,575,860
انتقال: 1,575,860
تمدید: 1,575,860
ثبت یکساله: 255,200
پسوند: online
پسوند: me
ثبت یکساله: 829,400
تمدید: 829,400
انتقال: 829,400
انتقال: 829,400
تمدید: 829,400
ثبت یکساله: 829,400
پسوند: me
پسوند: tech
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 2,175,580
انتقال: 2,175,580
انتقال: 2,175,580
تمدید: 2,175,580
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: tech
پسوند: it
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 274,340
انتقال: 319,000
انتقال: 319,000
تمدید: 274,340
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: it
پسوند: company
ثبت یکساله: 555,060
تمدید: 555,060
انتقال: 555,060
انتقال: 555,060
تمدید: 555,060
ثبت یکساله: 555,060
پسوند: company
پسوند: top
ثبت یکساله: 421,080
تمدید: 421,080
انتقال: 421,080
انتقال: 421,080
تمدید: 421,080
ثبت یکساله: 421,080
پسوند: top
پسوند: info
ثبت یکساله: 255,200
تمدید: 1,033,560
انتقال: 1,033,560
انتقال: 1,033,560
تمدید: 1,033,560
ثبت یکساله: 255,200
پسوند: info
پسوند: pro
ثبت یکساله: 255,200
تمدید: 1,033,560
انتقال: 1,033,560
انتقال: 1,033,560
تمدید: 1,033,560
ثبت یکساله: 255,200
پسوند: pro
پسوند: services
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: services
پسوند: news
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
تمدید: 1,276,000
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: news
پسوند: com
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 580,580
انتقال: 580,580
انتقال: 580,580
تمدید: 580,580
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: com
پسوند: org
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 669,900
انتقال: 669,900
انتقال: 669,900
تمدید: 669,900
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: org
پسوند: shop
ثبت یکساله: 191,400
تمدید: 1,518,440
انتقال: 1,518,440
انتقال: 1,518,440
تمدید: 1,518,440
ثبت یکساله: 191,400
پسوند: shop
پسوند: credit
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 4,280,980
انتقال: 4,280,980
انتقال: 4,280,980
تمدید: 4,280,980
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: credit
پسوند: plus
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: plus
پسوند: team
ثبت یکساله: 255,200
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 255,200
پسوند: team
پسوند: wiki
ثبت یکساله: 191,400
تمدید: 1,218,580
انتقال: 1,218,580
انتقال: 1,218,580
تمدید: 1,218,580
ثبت یکساله: 191,400
پسوند: wiki
پسوند: center
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 976,140
انتقال: 976,140
انتقال: 976,140
تمدید: 976,140
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: center
پسوند: sale
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: sale
پسوند: group
ثبت یکساله: 797,500
تمدید: 797,500
انتقال: 797,500
انتقال: 797,500
تمدید: 797,500
ثبت یکساله: 797,500
پسوند: group
پسوند: help
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 1,397,220
انتقال: 1,397,220
انتقال: 1,397,220
تمدید: 1,397,220
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: help
پسوند: net
ثبت یکساله: 733,700
تمدید: 733,700
انتقال: 733,700
انتقال: 733,700
تمدید: 733,700
ثبت یکساله: 733,700
پسوند: net
پسوند: vip
ثبت یکساله: 733,700
تمدید: 733,700
انتقال: 733,700
انتقال: 733,700
تمدید: 733,700
ثبت یکساله: 733,700
پسوند: vip
پسوند: app
ثبت یکساله: 797,500
تمدید: 797,500
انتقال: 797,500
انتقال: 797,500
تمدید: 797,500
ثبت یکساله: 797,500
پسوند: app
پسوند: biz
ثبت یکساله: 886,820
تمدید: 886,820
انتقال: 886,820
انتقال: 886,820
تمدید: 886,820
ثبت یکساله: 886,820
پسوند: biz
پسوند: games
ثبت یکساله: 765,600
تمدید: 1,097,360
انتقال: 1,097,360
انتقال: 1,097,360
تمدید: 1,097,360
ثبت یکساله: 765,600
پسوند: games
پسوند: gift
ثبت یکساله: 874,060
تمدید: 874,060
انتقال: 874,060
انتقال: 874,060
تمدید: 874,060
ثبت یکساله: 874,060
پسوند: gift
پسوند: travel
ثبت یکساله: 1,531,200
تمدید: 5,180,560
انتقال: 5,180,560
انتقال: 5,180,560
تمدید: 5,180,560
ثبت یکساله: 1,531,200
پسوند: travel
پسوند: agency
ثبت یکساله: 255,200
تمدید: 1,097,360
انتقال: 1,097,360
انتقال: 1,097,360
تمدید: 1,097,360
ثبت یکساله: 255,200
پسوند: agency
پسوند: space
ثبت یکساله: 127,600
تمدید: 976,140
انتقال: 976,140
انتقال: 976,140
تمدید: 976,140
ثبت یکساله: 127,600
پسوند: space
پسوند: cloud
ثبت یکساله: 976,140
تمدید: 976,140
انتقال: 976,140
انتقال: 976,140
تمدید: 976,140
ثبت یکساله: 976,140
پسوند: cloud
پسوند: band
ثبت یکساله: 1,020,800
تمدید: 1,097,360
انتقال: 1,097,360
انتقال: 1,097,360
تمدید: 1,097,360
ثبت یکساله: 1,020,800
پسوند: band
پسوند: family
ثبت یکساله: 1,276,000
تمدید: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
تمدید: 1,276,000
ثبت یکساله: 1,276,000
پسوند: family
پسوند: video
ثبت یکساله: 1,276,000
تمدید: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
تمدید: 1,276,000
ثبت یکساله: 1,276,000
پسوند: video
پسوند: co
ثبت یکساله: 1,384,460
تمدید: 1,384,460
انتقال: 1,384,460
انتقال: 1,384,460
تمدید: 1,384,460
ثبت یکساله: 1,384,460
پسوند: co
پسوند: date
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 382,800
انتقال: 319,000
انتقال: 319,000
تمدید: 382,800
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: date
پسوند: download
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 382,800
انتقال: 319,000
انتقال: 319,000
تمدید: 382,800
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: download
پسوند: blog
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
انتقال: 1,276,000
تمدید: 1,276,000
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: blog
پسوند: stream
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 382,800
انتقال: 319,000
انتقال: 319,000
تمدید: 382,800
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: stream
پسوند: life
ثبت یکساله: 191,400
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 191,400
پسوند: life
پسوند: world
ثبت یکساله: 191,400
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 191,400
پسوند: world
پسوند: watch
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: watch
پسوند: zone
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: zone
پسوند: media
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 1,575,860
انتقال: 1,575,860
انتقال: 1,575,860
تمدید: 1,575,860
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: media
پسوند: works
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: works
پسوند: show
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
انتقال: 1,454,640
تمدید: 1,454,640
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: show
پسوند: bio
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 3,228,280
انتقال: 3,228,280
انتقال: 3,228,280
تمدید: 3,228,280
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: bio
پسوند: green
ثبت یکساله: 510,400
تمدید: 3,228,280
انتقال: 3,228,280
انتقال: 3,228,280
تمدید: 3,228,280
ثبت یکساله: 510,400
پسوند: green
پسوند: tv
ثبت یکساله: 1,563,100
تمدید: 1,563,100
انتقال: 1,563,100
انتقال: 1,563,100
تمدید: 1,563,100
ثبت یکساله: 1,563,100
پسوند: tv
پسوند: toys
ثبت یکساله: 765,600
تمدید: 2,354,220
انتقال: 2,354,220
انتقال: 2,354,220
تمدید: 2,354,220
ثبت یکساله: 765,600
پسوند: toys
پسوند: io
ثبت یکساله: 2,424,400
تمدید: 2,424,400
انتقال: 2,424,400
انتقال: 2,424,400
تمدید: 2,424,400
ثبت یکساله: 2,424,400
پسوند: io
پسوند: press
ثبت یکساله: 3,017,740
تمدید: 3,017,740
انتقال: 3,017,740
انتقال: 3,017,740
تمدید: 3,017,740
ثبت یکساله: 3,017,740
پسوند: press

برای مشاهده تمام پسوندها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ