ثبت دامنه

دامین یا دامنه (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه، نام سایت شما می باشد و برای مشاهده سایت باید آن را در مرورگر وارد کرد.

برای راه اندازی یک وب سایت نیاز به یک آدرس دارید، به آدرس وب سایت ها در اینترنت دامنه می گویند. به طور ساده به آدرسی که بعد از www قرار می گیرد دامنه می گویند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک وب سایت خوب نام دامنه مناسب، خوانا، ساده و منحصر به فرد ‌باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود.

ثبت Name Server های اختصاصی

تنظیم DNS ها از پنل کاربری

ثبت آنی دامنه

قابلیت قفل دامنه

ثبت دامنه با نام اختصاصی

نرم افزارها و ماژول های دلخواه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید.

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید
لطفاً تأیید کنید که ربات نیستید.

قیمت لحظه ای و بروز دامنه های بین المللی

آخرین زمان بروزرسانی: 00:00:24 3-5-1400
انتقال
تمدید
ثبت(یکساله)
پسوند
پسوند: xyz
ثبت یکساله: 34,500
تمدید: 276,000
انتقال: 276,000
انتقال: 276,000
تمدید: 276,000
ثبت یکساله: 34,500
پسوند: xyz
پسوند: email
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 451,950
انتقال: 451,950
انتقال: 451,950
تمدید: 451,950
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: email
پسوند: digital
ثبت یکساله: 103,500
تمدید: 669,300
انتقال: 669,300
انتقال: 669,300
تمدید: 669,300
ثبت یکساله: 103,500
پسوند: digital
پسوند: today
ثبت یکساله: 103,500
تمدید: 451,950
انتقال: 451,950
انتقال: 451,950
تمدید: 451,950
ثبت یکساله: 103,500
پسوند: today
پسوند: site
ثبت یکساله: 103,500
تمدید: 624,450
انتقال: 624,450
انتقال: 624,450
تمدید: 624,450
ثبت یکساله: 103,500
پسوند: site
پسوند: live
ثبت یکساله: 103,500
تمدید: 510,600
انتقال: 510,600
انتقال: 510,600
تمدید: 510,600
ثبت یکساله: 103,500
پسوند: live
پسوند: store
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 1,210,950
انتقال: 1,210,950
انتقال: 1,210,950
تمدید: 1,210,950
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: store
پسوند: photos
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 451,950
انتقال: 451,950
انتقال: 451,950
تمدید: 451,950
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: photos
پسوند: online
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 772,800
انتقال: 772,800
انتقال: 772,800
تمدید: 772,800
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: online
پسوند: me
ثبت یکساله: 414,000
تمدید: 414,000
انتقال: 414,000
انتقال: 414,000
تمدید: 414,000
ثبت یکساله: 414,000
پسوند: me
پسوند: tech
ثبت یکساله: 172,500
تمدید: 1,066,050
انتقال: 1,066,050
انتقال: 1,066,050
تمدید: 1,066,050
ثبت یکساله: 172,500
پسوند: tech
پسوند: it
ثبت یکساله: 172,500
تمدید: 148,350
انتقال: 172,500
انتقال: 172,500
تمدید: 148,350
ثبت یکساله: 172,500
پسوند: it
پسوند: company
ثبت یکساله: 200,100
تمدید: 200,100
انتقال: 200,100
انتقال: 200,100
تمدید: 200,100
ثبت یکساله: 200,100
پسوند: company
پسوند: top
ثبت یکساله: 210,450
تمدید: 210,450
انتقال: 210,450
انتقال: 210,450
تمدید: 210,450
ثبت یکساله: 210,450
پسوند: top
پسوند: info
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 424,350
انتقال: 424,350
انتقال: 424,350
تمدید: 424,350
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: info
پسوند: pro
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 424,350
انتقال: 424,350
انتقال: 424,350
تمدید: 424,350
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: pro
پسوند: services
ثبت یکساله: 207,000
تمدید: 655,500
انتقال: 655,500
انتقال: 655,500
تمدید: 655,500
ثبت یکساله: 207,000
پسوند: services
پسوند: news
ثبت یکساله: 207,000
تمدید: 510,600
انتقال: 510,600
انتقال: 510,600
تمدید: 510,600
ثبت یکساله: 207,000
پسوند: news
پسوند: com
ثبت یکساله: 251,850
تمدید: 251,850
انتقال: 251,850
انتقال: 251,850
تمدید: 251,850
ثبت یکساله: 251,850
پسوند: com
پسوند: org
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 334,650
انتقال: 334,650
انتقال: 334,650
تمدید: 334,650
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: org
پسوند: shop
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 741,750
انتقال: 741,750
انتقال: 741,750
تمدید: 741,750
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: shop
پسوند: credit
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 1,973,400
انتقال: 1,973,400
انتقال: 1,973,400
تمدید: 1,973,400
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: credit
پسوند: plus
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 669,300
انتقال: 669,300
انتقال: 669,300
تمدید: 669,300
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: plus
پسوند: team
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 669,300
انتقال: 669,300
انتقال: 669,300
تمدید: 669,300
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: team
پسوند: wiki
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 596,850
انتقال: 596,850
انتقال: 596,850
تمدید: 596,850
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: wiki
پسوند: center
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 451,950
انتقال: 451,950
انتقال: 451,950
تمدید: 451,950
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: center
پسوند: sale
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 669,300
انتقال: 669,300
انتقال: 669,300
تمدید: 669,300
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: sale
پسوند: group
ثبت یکساله: 289,800
تمدید: 289,800
انتقال: 289,800
انتقال: 289,800
تمدید: 289,800
ثبت یکساله: 289,800
پسوند: group
پسوند: help
ثبت یکساله: 310,500
تمدید: 621,000
انتقال: 621,000
انتقال: 621,000
تمدید: 621,000
ثبت یکساله: 310,500
پسوند: help
پسوند: net
ثبت یکساله: 338,100
تمدید: 338,100
انتقال: 338,100
انتقال: 338,100
تمدید: 338,100
ثبت یکساله: 338,100
پسوند: net
پسوند: vip
ثبت یکساله: 362,250
تمدید: 362,250
انتقال: 362,250
انتقال: 362,250
تمدید: 362,250
ثبت یکساله: 362,250
پسوند: vip
پسوند: app
ثبت یکساله: 393,300
تمدید: 393,300
انتقال: 393,300
انتقال: 393,300
تمدید: 393,300
ثبت یکساله: 393,300
پسوند: app
پسوند: biz
ثبت یکساله: 410,550
تمدید: 410,550
انتقال: 410,550
انتقال: 410,550
تمدید: 410,550
ثبت یکساله: 410,550
پسوند: biz
پسوند: games
ثبت یکساله: 420,900
تمدید: 420,900
انتقال: 420,900
انتقال: 420,900
تمدید: 420,900
ثبت یکساله: 420,900
پسوند: games
پسوند: gift
ثبت یکساله: 424,350
تمدید: 424,350
انتقال: 424,350
انتقال: 424,350
تمدید: 424,350
ثبت یکساله: 424,350
پسوند: gift
پسوند: travel
ثبت یکساله: 414,000
تمدید: 2,383,950
انتقال: 2,383,950
انتقال: 2,383,950
تمدید: 2,383,950
ثبت یکساله: 414,000
پسوند: travel
پسوند: agency
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 451,950
انتقال: 451,950
انتقال: 451,950
تمدید: 451,950
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: agency
پسوند: space
ثبت یکساله: 479,550
تمدید: 479,550
انتقال: 479,550
انتقال: 479,550
تمدید: 479,550
ثبت یکساله: 479,550
پسوند: space
پسوند: cloud
ثبت یکساله: 479,550
تمدید: 479,550
انتقال: 479,550
انتقال: 479,550
تمدید: 479,550
ثبت یکساله: 479,550
پسوند: cloud
پسوند: band
ثبت یکساله: 414,000
تمدید: 510,600
انتقال: 510,600
انتقال: 510,600
تمدید: 510,600
ثبت یکساله: 414,000
پسوند: band
پسوند: family
ثبت یکساله: 510,600
تمدید: 510,600
انتقال: 510,600
انتقال: 510,600
تمدید: 510,600
ثبت یکساله: 510,600
پسوند: family
پسوند: video
ثبت یکساله: 510,600
تمدید: 510,600
انتقال: 510,600
انتقال: 510,600
تمدید: 510,600
ثبت یکساله: 510,600
پسوند: video
پسوند: co
ثبت یکساله: 621,000
تمدید: 621,000
انتقال: 621,000
انتقال: 621,000
تمدید: 621,000
ثبت یکساله: 621,000
پسوند: co
پسوند: date
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 172,500
انتقال: 138,000
انتقال: 138,000
تمدید: 172,500
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: date
پسوند: download
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 172,500
انتقال: 138,000
انتقال: 138,000
تمدید: 172,500
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: download
پسوند: blog
ثبت یکساله: 624,450
تمدید: 624,450
انتقال: 624,450
انتقال: 624,450
تمدید: 624,450
ثبت یکساله: 624,450
پسوند: blog
پسوند: stream
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 172,500
انتقال: 138,000
انتقال: 138,000
تمدید: 172,500
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: stream
پسوند: life
ثبت یکساله: 103,500
تمدید: 655,500
انتقال: 655,500
انتقال: 655,500
تمدید: 655,500
ثبت یکساله: 103,500
پسوند: life
پسوند: world
ثبت یکساله: 103,500
تمدید: 655,500
انتقال: 655,500
انتقال: 655,500
تمدید: 655,500
ثبت یکساله: 103,500
پسوند: world
پسوند: watch
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 669,300
انتقال: 669,300
انتقال: 669,300
تمدید: 669,300
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: watch
پسوند: zone
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 669,300
انتقال: 669,300
انتقال: 669,300
تمدید: 669,300
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: zone
پسوند: media
ثبت یکساله: 207,000
تمدید: 669,300
انتقال: 669,300
انتقال: 669,300
تمدید: 669,300
ثبت یکساله: 207,000
پسوند: media
پسوند: works
ثبت یکساله: 138,000
تمدید: 669,300
انتقال: 669,300
انتقال: 669,300
تمدید: 669,300
ثبت یکساله: 138,000
پسوند: works
پسوند: show
ثبت یکساله: 276,000
تمدید: 669,300
انتقال: 669,300
انتقال: 669,300
تمدید: 669,300
ثبت یکساله: 276,000
پسوند: show
پسوند: bio
ثبت یکساله: 414,000
تمدید: 1,504,200
انتقال: 1,504,200
انتقال: 1,504,200
تمدید: 1,504,200
ثبت یکساله: 414,000
پسوند: bio
پسوند: green
ثبت یکساله: 414,000
تمدید: 1,504,200
انتقال: 1,504,200
انتقال: 1,504,200
تمدید: 1,504,200
ثبت یکساله: 414,000
پسوند: green
پسوند: tv
ثبت یکساله: 765,900
تمدید: 765,900
انتقال: 765,900
انتقال: 765,900
تمدید: 765,900
ثبت یکساله: 765,900
پسوند: tv
پسوند: toys
ثبت یکساله: 414,000
تمدید: 1,079,850
انتقال: 1,079,850
انتقال: 1,079,850
تمدید: 1,079,850
ثبت یکساله: 414,000
پسوند: toys
پسوند: io
ثبت یکساله: 966,000
تمدید: 966,000
انتقال: 966,000
انتقال: 966,000
تمدید: 966,000
ثبت یکساله: 966,000
پسوند: io
پسوند: press
ثبت یکساله: 1,476,600
تمدید: 1,476,600
انتقال: 1,476,600
انتقال: 1,476,600
تمدید: 1,476,600
ثبت یکساله: 1,476,600
پسوند: press

برای مشاهده تمام پسوندها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ