ثبت دامنه

دامین یا دامنه (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه، نام سایت شما می باشد و برای مشاهده سایت باید آن را در مرورگر وارد کرد.

برای راه اندازی یک وب سایت نیاز به یک آدرس دارید، به آدرس وب سایت ها در اینترنت دامنه می گویند. به طور ساده به آدرسی که بعد از www قرار می گیرد دامنه می گویند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک وب سایت خوب نام دامنه مناسب، خوانا، ساده و منحصر به فرد ‌باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود.

ثبت Name Server های اختصاصی

تنظیم DNS ها از پنل کاربری

ثبت آنی دامنه

قابلیت قفل دامنه

ثبت دامنه با نام اختصاصی

نرم افزارها و ماژول های دلخواه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید.

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید
لطفاً تأیید کنید که ربات نیستید.

قیمت لحظه ای و بروز دامنه های بین المللی

آخرین زمان بروزرسانی: 00:05:21 7-7-1401
انتقال
تمدید
ثبت(یکساله)
پسوند
پسوند: xyz
ثبت یکساله: 104,640
تمدید: 373,216
انتقال: 373,216
انتقال: 373,216
تمدید: 373,216
ثبت یکساله: 104,640
پسوند: xyz
پسوند: email
ثبت یکساله: 209,280
تمدید: 603,424
انتقال: 603,424
انتقال: 603,424
تمدید: 603,424
ثبت یکساله: 209,280
پسوند: email
پسوند: digital
ثبت یکساله: 139,520
تمدید: 872,000
انتقال: 872,000
انتقال: 872,000
تمدید: 872,000
ثبت یکساله: 139,520
پسوند: digital
پسوند: today
ثبت یکساله: 139,520
تمدید: 603,424
انتقال: 603,424
انتقال: 603,424
تمدید: 603,424
ثبت یکساله: 139,520
پسوند: today
پسوند: site
ثبت یکساله: 763,872
تمدید: 763,872
انتقال: 763,872
انتقال: 763,872
تمدید: 763,872
ثبت یکساله: 763,872
پسوند: site
پسوند: live
ثبت یکساله: 139,520
تمدید: 673,184
انتقال: 673,184
انتقال: 673,184
تمدید: 673,184
ثبت یکساله: 139,520
پسوند: live
پسوند: store
ثبت یکساله: 1,489,376
تمدید: 1,489,376
انتقال: 1,489,376
انتقال: 1,489,376
تمدید: 1,489,376
ثبت یکساله: 1,489,376
پسوند: store
پسوند: photos
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 547,616
انتقال: 547,616
انتقال: 547,616
تمدید: 547,616
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: photos
پسوند: online
ثبت یکساله: 945,248
تمدید: 945,248
انتقال: 945,248
انتقال: 945,248
تمدید: 945,248
ثبت یکساله: 945,248
پسوند: online
پسوند: me
ثبت یکساله: 418,560
تمدید: 418,560
انتقال: 418,560
انتقال: 418,560
تمدید: 418,560
ثبت یکساله: 418,560
پسوند: me
پسوند: tech
ثبت یکساله: 1,308,000
تمدید: 1,308,000
انتقال: 1,308,000
انتقال: 1,308,000
تمدید: 1,308,000
ثبت یکساله: 1,308,000
پسوند: tech
پسوند: it
ثبت یکساله: 174,400
تمدید: 149,984
انتقال: 174,400
انتقال: 174,400
تمدید: 149,984
ثبت یکساله: 174,400
پسوند: it
پسوند: company
ثبت یکساله: 292,992
تمدید: 292,992
انتقال: 292,992
انتقال: 292,992
تمدید: 292,992
ثبت یکساله: 292,992
پسوند: company
پسوند: top
ثبت یکساله: 251,136
تمدید: 251,136
انتقال: 251,136
انتقال: 251,136
تمدید: 251,136
ثبت یکساله: 251,136
پسوند: top
پسوند: info
ثبت یکساله: 139,520
تمدید: 568,544
انتقال: 568,544
انتقال: 568,544
تمدید: 568,544
ثبت یکساله: 139,520
پسوند: info
پسوند: pro
ثبت یکساله: 139,520
تمدید: 568,544
انتقال: 568,544
انتقال: 568,544
تمدید: 568,544
ثبت یکساله: 139,520
پسوند: pro
پسوند: services
ثبت یکساله: 209,280
تمدید: 802,240
انتقال: 802,240
انتقال: 802,240
تمدید: 802,240
ثبت یکساله: 209,280
پسوند: services
پسوند: news
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 673,184
انتقال: 673,184
انتقال: 673,184
تمدید: 673,184
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: news
پسوند: com
ثبت یکساله: 348,800
تمدید: 348,800
انتقال: 348,800
انتقال: 348,800
تمدید: 348,800
ثبت یکساله: 348,800
پسوند: com
پسوند: org
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 404,608
انتقال: 404,608
انتقال: 404,608
تمدید: 404,608
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: org
پسوند: shop
ثبت یکساله: 104,640
تمدید: 910,368
انتقال: 910,368
انتقال: 910,368
تمدید: 910,368
ثبت یکساله: 104,640
پسوند: shop
پسوند: credit
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 2,427,648
انتقال: 2,427,648
انتقال: 2,427,648
تمدید: 2,427,648
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: credit
پسوند: plus
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 819,680
انتقال: 819,680
انتقال: 819,680
تمدید: 819,680
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: plus
پسوند: team
ثبت یکساله: 139,520
تمدید: 819,680
انتقال: 819,680
انتقال: 819,680
تمدید: 819,680
ثبت یکساله: 139,520
پسوند: team
پسوند: wiki
ثبت یکساله: 104,640
تمدید: 728,992
انتقال: 728,992
انتقال: 728,992
تمدید: 728,992
ثبت یکساله: 104,640
پسوند: wiki
پسوند: center
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 547,616
انتقال: 547,616
انتقال: 547,616
تمدید: 547,616
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: center
پسوند: sale
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 819,680
انتقال: 819,680
انتقال: 819,680
تمدید: 819,680
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: sale
پسوند: group
ثبت یکساله: 404,608
تمدید: 404,608
انتقال: 404,608
انتقال: 404,608
تمدید: 404,608
ثبت یکساله: 404,608
پسوند: group
پسوند: help
ثبت یکساله: 756,896
تمدید: 756,896
انتقال: 756,896
انتقال: 756,896
تمدید: 756,896
ثبت یکساله: 756,896
پسوند: help
پسوند: net
ثبت یکساله: 401,120
تمدید: 401,120
انتقال: 401,120
انتقال: 401,120
تمدید: 401,120
ثبت یکساله: 401,120
پسوند: net
پسوند: vip
ثبت یکساله: 439,488
تمدید: 439,488
انتقال: 439,488
انتقال: 439,488
تمدید: 439,488
ثبت یکساله: 439,488
پسوند: vip
پسوند: app
ثبت یکساله: 474,368
تمدید: 474,368
انتقال: 474,368
انتقال: 474,368
تمدید: 474,368
ثبت یکساله: 474,368
پسوند: app
پسوند: biz
ثبت یکساله: 530,176
تمدید: 530,176
انتقال: 530,176
انتقال: 530,176
تمدید: 530,176
ثبت یکساله: 530,176
پسوند: biz
پسوند: games
ثبت یکساله: 418,560
تمدید: 565,056
انتقال: 565,056
انتقال: 565,056
تمدید: 565,056
ثبت یکساله: 418,560
پسوند: games
پسوند: gift
ثبت یکساله: 516,224
تمدید: 516,224
انتقال: 516,224
انتقال: 516,224
تمدید: 516,224
ثبت یکساله: 516,224
پسوند: gift
پسوند: travel
ثبت یکساله: 837,120
تمدید: 2,933,408
انتقال: 2,933,408
انتقال: 2,933,408
تمدید: 2,933,408
ثبت یکساله: 837,120
پسوند: travel
پسوند: agency
ثبت یکساله: 139,520
تمدید: 603,424
انتقال: 603,424
انتقال: 603,424
تمدید: 603,424
ثبت یکساله: 139,520
پسوند: agency
پسوند: space
ثبت یکساله: 582,496
تمدید: 582,496
انتقال: 582,496
انتقال: 582,496
تمدید: 582,496
ثبت یکساله: 582,496
پسوند: space
پسوند: cloud
ثبت یکساله: 582,496
تمدید: 582,496
انتقال: 582,496
انتقال: 582,496
تمدید: 582,496
ثبت یکساله: 582,496
پسوند: cloud
پسوند: band
ثبت یکساله: 418,560
تمدید: 620,864
انتقال: 620,864
انتقال: 620,864
تمدید: 620,864
ثبت یکساله: 418,560
پسوند: band
پسوند: family
ثبت یکساله: 673,184
تمدید: 673,184
انتقال: 673,184
انتقال: 673,184
تمدید: 673,184
ثبت یکساله: 673,184
پسوند: family
پسوند: video
ثبت یکساله: 673,184
تمدید: 673,184
انتقال: 673,184
انتقال: 673,184
تمدید: 673,184
ثبت یکساله: 673,184
پسوند: video
پسوند: co
ثبت یکساله: 830,144
تمدید: 830,144
انتقال: 830,144
انتقال: 830,144
تمدید: 830,144
ثبت یکساله: 830,144
پسوند: co
پسوند: date
ثبت یکساله: 763,872
تمدید: 763,872
انتقال: 763,872
انتقال: 763,872
تمدید: 763,872
ثبت یکساله: 763,872
پسوند: date
پسوند: download
ثبت یکساله: 763,872
تمدید: 763,872
انتقال: 763,872
انتقال: 763,872
تمدید: 763,872
ثبت یکساله: 763,872
پسوند: download
پسوند: blog
ثبت یکساله: 209,280
تمدید: 763,872
انتقال: 763,872
انتقال: 763,872
تمدید: 763,872
ثبت یکساله: 209,280
پسوند: blog
پسوند: stream
ثبت یکساله: 763,872
تمدید: 763,872
انتقال: 763,872
انتقال: 763,872
تمدید: 763,872
ثبت یکساله: 763,872
پسوند: stream
پسوند: life
ثبت یکساله: 139,520
تمدید: 802,240
انتقال: 802,240
انتقال: 802,240
تمدید: 802,240
ثبت یکساله: 139,520
پسوند: life
پسوند: world
ثبت یکساله: 139,520
تمدید: 802,240
انتقال: 802,240
انتقال: 802,240
تمدید: 802,240
ثبت یکساله: 139,520
پسوند: world
پسوند: watch
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 819,680
انتقال: 819,680
انتقال: 819,680
تمدید: 819,680
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: watch
پسوند: zone
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 819,680
انتقال: 819,680
انتقال: 819,680
تمدید: 819,680
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: zone
پسوند: media
ثبت یکساله: 209,280
تمدید: 872,000
انتقال: 872,000
انتقال: 872,000
تمدید: 872,000
ثبت یکساله: 209,280
پسوند: media
پسوند: works
ثبت یکساله: 209,280
تمدید: 819,680
انتقال: 819,680
انتقال: 819,680
تمدید: 819,680
ثبت یکساله: 209,280
پسوند: works
پسوند: show
ثبت یکساله: 279,040
تمدید: 819,680
انتقال: 819,680
انتقال: 819,680
تمدید: 819,680
ثبت یکساله: 279,040
پسوند: show
پسوند: bio
ثبت یکساله: 418,560
تمدید: 1,848,640
انتقال: 1,848,640
انتقال: 1,848,640
تمدید: 1,848,640
ثبت یکساله: 418,560
پسوند: bio
پسوند: green
ثبت یکساله: 418,560
تمدید: 1,848,640
انتقال: 1,848,640
انتقال: 1,848,640
تمدید: 1,848,640
ثبت یکساله: 418,560
پسوند: green
پسوند: tv
ثبت یکساله: 938,272
تمدید: 938,272
انتقال: 938,272
انتقال: 938,272
تمدید: 938,272
ثبت یکساله: 938,272
پسوند: tv
پسوند: toys
ثبت یکساله: 418,560
تمدید: 1,325,440
انتقال: 1,325,440
انتقال: 1,325,440
تمدید: 1,325,440
ثبت یکساله: 418,560
پسوند: toys
پسوند: io
ثبت یکساله: 1,255,680
تمدید: 1,255,680
انتقال: 1,255,680
انتقال: 1,255,680
تمدید: 1,255,680
ثبت یکساله: 1,255,680
پسوند: io
پسوند: press
ثبت یکساله: 1,813,760
تمدید: 1,813,760
انتقال: 1,813,760
انتقال: 1,813,760
تمدید: 1,813,760
ثبت یکساله: 1,813,760
پسوند: press

برای مشاهده تمام پسوندها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ