ثبت دامنه

دامین یا دامنه (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه، نام سایت شما می باشد و برای مشاهده سایت باید آن را در مرورگر وارد کرد.

برای راه اندازی یک وب سایت نیاز به یک آدرس دارید، به آدرس وب سایت ها در اینترنت دامنه می گویند. به طور ساده به آدرسی که بعد از www قرار می گیرد دامنه می گویند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک وب سایت خوب نام دامنه مناسب، خوانا، ساده و منحصر به فرد ‌باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود.

ثبت Name Server های اختصاصی

تنظیم DNS ها از پنل کاربری

ثبت آنی دامنه

قابلیت قفل دامنه

ثبت دامنه با نام اختصاصی

نرم افزارها و ماژول های دلخواه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید.

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید
لطفاً تأیید کنید که ربات نیستید.

قیمت لحظه ای و بروز دامنه های بین المللی

آخرین زمان بروزرسانی: 00:00:50 13-12-1402
انتقال
تمدید
ثبت(یکساله)
پسوند
پسوند: xyz
ثبت یکساله: 267,168
تمدید: 926,182
انتقال: 926,182
انتقال: 926,182
تمدید: 926,182
ثبت یکساله: 267,168
پسوند: xyz
پسوند: email
ثبت یکساله: 534,336
تمدید: 1,665,347
انتقال: 1,665,347
انتقال: 1,665,347
تمدید: 1,665,347
ثبت یکساله: 534,336
پسوند: email
پسوند: digital
ثبت یکساله: 356,224
تمدید: 2,324,362
انتقال: 2,324,362
انتقال: 2,324,362
تمدید: 2,324,362
ثبت یکساله: 356,224
پسوند: digital
پسوند: today
ثبت یکساله: 356,224
تمدید: 1,585,197
انتقال: 1,585,197
انتقال: 1,585,197
تمدید: 1,585,197
ثبت یکساله: 356,224
پسوند: today
پسوند: site
ثبت یکساله: 267,168
تمدید: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
ثبت یکساله: 267,168
پسوند: site
پسوند: live
ثبت یکساله: 356,224
تمدید: 1,834,554
انتقال: 1,834,554
انتقال: 1,834,554
تمدید: 1,834,554
ثبت یکساله: 356,224
پسوند: live
پسوند: store
ثبت یکساله: 356,224
تمدید: 3,401,939
انتقال: 3,401,939
انتقال: 3,401,939
تمدید: 3,401,939
ثبت یکساله: 356,224
پسوند: store
پسوند: photos
ثبت یکساله: 890,560
تمدید: 1,505,046
انتقال: 1,505,046
انتقال: 1,505,046
تمدید: 1,505,046
ثبت یکساله: 890,560
پسوند: photos
پسوند: online
ثبت یکساله: 356,224
تمدید: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
ثبت یکساله: 356,224
پسوند: online
پسوند: me
ثبت یکساله: 1,246,784
تمدید: 1,246,784
انتقال: 1,246,784
انتقال: 1,246,784
تمدید: 1,246,784
ثبت یکساله: 1,246,784
پسوند: me
پسوند: tech
ثبت یکساله: 445,280
تمدید: 3,401,939
انتقال: 3,401,939
انتقال: 3,401,939
تمدید: 3,401,939
ثبت یکساله: 445,280
پسوند: tech
پسوند: it
ثبت یکساله: 319,000
تمدید: 274,340
انتقال: 319,000
انتقال: 319,000
تمدید: 274,340
ثبت یکساله: 319,000
پسوند: it
پسوند: company
ثبت یکساله: 926,182
تمدید: 926,182
انتقال: 926,182
انتقال: 926,182
تمدید: 926,182
ثبت یکساله: 926,182
پسوند: company
پسوند: top
ثبت یکساله: 578,864
تمدید: 578,864
انتقال: 578,864
انتقال: 578,864
تمدید: 578,864
ثبت یکساله: 578,864
پسوند: top
پسوند: info
ثبت یکساله: 356,224
تمدید: 1,549,574
انتقال: 1,549,574
انتقال: 1,549,574
تمدید: 1,549,574
ثبت یکساله: 356,224
پسوند: info
پسوند: pro
ثبت یکساله: 356,224
تمدید: 1,549,574
انتقال: 1,549,574
انتقال: 1,549,574
تمدید: 1,549,574
ثبت یکساله: 356,224
پسوند: pro
پسوند: services
ثبت یکساله: 534,336
تمدید: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
ثبت یکساله: 534,336
پسوند: services
پسوند: news
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 1,834,554
انتقال: 1,834,554
انتقال: 1,834,554
تمدید: 1,834,554
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: news
پسوند: com
ثبت یکساله: 846,032
تمدید: 846,032
انتقال: 846,032
انتقال: 846,032
تمدید: 846,032
ثبت یکساله: 846,032
پسوند: com
پسوند: org
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 917,277
انتقال: 917,277
انتقال: 917,277
تمدید: 917,277
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: org
پسوند: shop
ثبت یکساله: 267,168
تمدید: 2,083,910
انتقال: 2,083,910
انتقال: 2,083,910
تمدید: 2,083,910
ثبت یکساله: 267,168
پسوند: shop
پسوند: credit
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 6,278,448
انتقال: 6,278,448
انتقال: 6,278,448
تمدید: 6,278,448
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: credit
پسوند: plus
ثبت یکساله: 890,560
تمدید: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
ثبت یکساله: 890,560
پسوند: plus
پسوند: team
ثبت یکساله: 356,224
تمدید: 1,994,854
انتقال: 1,994,854
انتقال: 1,994,854
تمدید: 1,994,854
ثبت یکساله: 356,224
پسوند: team
پسوند: wiki
ثبت یکساله: 1,665,347
تمدید: 1,665,347
انتقال: 1,665,347
انتقال: 1,665,347
تمدید: 1,665,347
ثبت یکساله: 1,665,347
پسوند: wiki
پسوند: center
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 1,505,046
انتقال: 1,505,046
انتقال: 1,505,046
تمدید: 1,505,046
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: center
پسوند: sale
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: sale
پسوند: group
ثبت یکساله: 1,255,690
تمدید: 1,255,690
انتقال: 1,255,690
انتقال: 1,255,690
تمدید: 1,255,690
ثبت یکساله: 1,255,690
پسوند: group
پسوند: help
ثبت یکساله: 1,914,704
تمدید: 1,914,704
انتقال: 1,914,704
انتقال: 1,914,704
تمدید: 1,914,704
ثبت یکساله: 1,914,704
پسوند: help
پسوند: net
ثبت یکساله: 1,006,333
تمدید: 1,006,333
انتقال: 1,006,333
انتقال: 1,006,333
تمدید: 1,006,333
ثبت یکساله: 1,006,333
پسوند: net
پسوند: vip
ثبت یکساله: 1,095,389
تمدید: 1,095,389
انتقال: 1,095,389
انتقال: 1,095,389
تمدید: 1,095,389
ثبت یکساله: 1,095,389
پسوند: vip
پسوند: app
ثبت یکساله: 1,095,389
تمدید: 1,095,389
انتقال: 1,095,389
انتقال: 1,095,389
تمدید: 1,095,389
ثبت یکساله: 1,095,389
پسوند: app
پسوند: biz
ثبت یکساله: 1,335,840
تمدید: 1,335,840
انتقال: 1,335,840
انتقال: 1,335,840
تمدید: 1,335,840
ثبت یکساله: 1,335,840
پسوند: biz
پسوند: games
ثبت یکساله: 1,068,672
تمدید: 1,754,403
انتقال: 1,754,403
انتقال: 1,754,403
تمدید: 1,754,403
ثبت یکساله: 1,068,672
پسوند: games
پسوند: gift
ثبت یکساله: 1,202,256
تمدید: 1,202,256
انتقال: 1,202,256
انتقال: 1,202,256
تمدید: 1,202,256
ثبت یکساله: 1,202,256
پسوند: gift
پسوند: travel
ثبت یکساله: 2,671,680
تمدید: 7,925,984
انتقال: 7,925,984
انتقال: 7,925,984
تمدید: 7,925,984
ثبت یکساله: 2,671,680
پسوند: travel
پسوند: agency
ثبت یکساله: 534,336
تمدید: 1,585,197
انتقال: 1,585,197
انتقال: 1,585,197
تمدید: 1,585,197
ثبت یکساله: 534,336
پسوند: agency
پسوند: space
ثبت یکساله: 178,112
تمدید: 1,754,403
انتقال: 1,754,403
انتقال: 1,754,403
تمدید: 1,754,403
ثبت یکساله: 178,112
پسوند: space
پسوند: cloud
ثبت یکساله: 1,335,840
تمدید: 1,335,840
انتقال: 1,335,840
انتقال: 1,335,840
تمدید: 1,335,840
ثبت یکساله: 1,335,840
پسوند: cloud
پسوند: band
ثبت یکساله: 1,424,896
تمدید: 1,754,403
انتقال: 1,754,403
انتقال: 1,754,403
تمدید: 1,754,403
ثبت یکساله: 1,424,896
پسوند: band
پسوند: family
ثبت یکساله: 1,994,854
تمدید: 1,994,854
انتقال: 1,994,854
انتقال: 1,994,854
تمدید: 1,994,854
ثبت یکساله: 1,994,854
پسوند: family
پسوند: video
ثبت یکساله: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
ثبت یکساله: 2,164,061
پسوند: video
پسوند: co
ثبت یکساله: 2,066,099
تمدید: 2,066,099
انتقال: 2,066,099
انتقال: 2,066,099
تمدید: 2,066,099
ثبت یکساله: 2,066,099
پسوند: co
پسوند: date
ثبت یکساله: 534,336
تمدید: 712,448
انتقال: 534,336
انتقال: 534,336
تمدید: 712,448
ثبت یکساله: 534,336
پسوند: date
پسوند: download
ثبت یکساله: 534,336
تمدید: 712,448
انتقال: 534,336
انتقال: 534,336
تمدید: 712,448
ثبت یکساله: 534,336
پسوند: download
پسوند: blog
ثبت یکساله: 445,280
تمدید: 1,754,403
انتقال: 1,754,403
انتقال: 1,754,403
تمدید: 1,754,403
ثبت یکساله: 445,280
پسوند: blog
پسوند: stream
ثبت یکساله: 534,336
تمدید: 712,448
انتقال: 534,336
انتقال: 534,336
تمدید: 712,448
ثبت یکساله: 534,336
پسوند: stream
پسوند: life
ثبت یکساله: 267,168
تمدید: 2,083,910
انتقال: 2,083,910
انتقال: 2,083,910
تمدید: 2,083,910
ثبت یکساله: 267,168
پسوند: life
پسوند: world
ثبت یکساله: 267,168
تمدید: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
ثبت یکساله: 267,168
پسوند: world
پسوند: watch
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 2,413,418
انتقال: 2,413,418
انتقال: 2,413,418
تمدید: 2,413,418
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: watch
پسوند: zone
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: zone
پسوند: media
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 2,413,418
انتقال: 2,413,418
انتقال: 2,413,418
تمدید: 2,413,418
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: media
پسوند: works
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
انتقال: 2,164,061
تمدید: 2,164,061
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: works
پسوند: show
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 2,413,418
انتقال: 2,413,418
انتقال: 2,413,418
تمدید: 2,413,418
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: show
پسوند: bio
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 4,426,083
انتقال: 4,426,083
انتقال: 4,426,083
تمدید: 4,426,083
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: bio
پسوند: green
ثبت یکساله: 712,448
تمدید: 4,426,083
انتقال: 4,426,083
انتقال: 4,426,083
تمدید: 4,426,083
ثبت یکساله: 712,448
پسوند: green
پسوند: tv
ثبت یکساله: 2,146,250
تمدید: 2,146,250
انتقال: 2,146,250
انتقال: 2,146,250
تمدید: 2,146,250
ثبت یکساله: 2,146,250
پسوند: tv
پسوند: toys
ثبت یکساله: 1,068,672
تمدید: 3,482,090
انتقال: 3,482,090
انتقال: 3,482,090
تمدید: 3,482,090
ثبت یکساله: 1,068,672
پسوند: toys
پسوند: io
ثبت یکساله: 3,740,352
تمدید: 3,793,786
انتقال: 3,793,786
انتقال: 3,793,786
تمدید: 3,793,786
ثبت یکساله: 3,740,352
پسوند: io
پسوند: press
ثبت یکساله: 4,141,104
تمدید: 4,141,104
انتقال: 4,141,104
انتقال: 4,141,104
تمدید: 4,141,104
ثبت یکساله: 4,141,104
پسوند: press

برای مشاهده تمام پسوندها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138640962 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ