ثبت دامنه

دامین یا دامنه (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه، نام سایت شما می باشد و برای مشاهده سایت باید آن را در مرورگر وارد کرد.

برای راه اندازی یک وب سایت نیاز به یک آدرس دارید، به آدرس وب سایت ها در اینترنت دامنه می گویند. به طور ساده به آدرسی که بعد از www قرار می گیرد دامنه می گویند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک وب سایت خوب نام دامنه مناسب، خوانا، ساده و منحصر به فرد ‌باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود.

ثبت Name Server های اختصاصی

تنظیم DNS ها از پنل کاربری

ثبت آنی دامنه

قابلیت قفل دامنه

ثبت دامنه با نام اختصاصی

نرم افزارها و ماژول های دلخواه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید.

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید
لطفاً تأیید کنید که ربات نیستید.

قیمت لحظه ای و بروز دامنه های بین المللی

آخرین زمان بروزرسانی: 00:00:26 27-6-1400
انتقال
تمدید
ثبت(یکساله)
پسوند
پسوند: xyz
ثبت یکساله: 37,950
تمدید: 318,780
انتقال: 318,780
انتقال: 318,780
تمدید: 318,780
ثبت یکساله: 37,950
پسوند: xyz
پسوند: email
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 497,145
انتقال: 497,145
انتقال: 497,145
تمدید: 497,145
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: email
پسوند: digital
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 736,230
انتقال: 736,230
انتقال: 736,230
تمدید: 736,230
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: digital
پسوند: today
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 497,145
انتقال: 497,145
انتقال: 497,145
تمدید: 497,145
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: today
پسوند: site
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 690,690
انتقال: 690,690
انتقال: 690,690
تمدید: 690,690
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: site
پسوند: live
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 561,660
انتقال: 561,660
انتقال: 561,660
تمدید: 561,660
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: live
پسوند: store
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 1,335,840
انتقال: 1,335,840
انتقال: 1,335,840
تمدید: 1,335,840
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: store
پسوند: photos
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 497,145
انتقال: 497,145
انتقال: 497,145
تمدید: 497,145
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: photos
پسوند: online
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 850,080
انتقال: 850,080
انتقال: 850,080
تمدید: 850,080
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: online
پسوند: me
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 455,400
انتقال: 455,400
انتقال: 455,400
تمدید: 455,400
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: me
پسوند: tech
ثبت یکساله: 189,750
تمدید: 1,172,655
انتقال: 1,172,655
انتقال: 1,172,655
تمدید: 1,172,655
ثبت یکساله: 189,750
پسوند: tech
پسوند: it
ثبت یکساله: 189,750
تمدید: 163,185
انتقال: 189,750
انتقال: 189,750
تمدید: 163,185
ثبت یکساله: 189,750
پسوند: it
پسوند: company
ثبت یکساله: 220,110
تمدید: 220,110
انتقال: 220,110
انتقال: 220,110
تمدید: 220,110
ثبت یکساله: 220,110
پسوند: company
پسوند: top
ثبت یکساله: 231,495
تمدید: 231,495
انتقال: 231,495
انتقال: 231,495
تمدید: 231,495
ثبت یکساله: 231,495
پسوند: top
پسوند: info
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 466,785
انتقال: 466,785
انتقال: 466,785
تمدید: 466,785
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: info
پسوند: pro
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 466,785
انتقال: 466,785
انتقال: 466,785
تمدید: 466,785
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: pro
پسوند: services
ثبت یکساله: 227,700
تمدید: 721,050
انتقال: 721,050
انتقال: 721,050
تمدید: 721,050
ثبت یکساله: 227,700
پسوند: services
پسوند: news
ثبت یکساله: 227,700
تمدید: 561,660
انتقال: 561,660
انتقال: 561,660
تمدید: 561,660
ثبت یکساله: 227,700
پسوند: news
پسوند: com
ثبت یکساله: 296,010
تمدید: 296,010
انتقال: 296,010
انتقال: 296,010
تمدید: 296,010
ثبت یکساله: 296,010
پسوند: com
پسوند: org
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 368,115
انتقال: 368,115
انتقال: 368,115
تمدید: 368,115
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: org
پسوند: shop
ثبت یکساله: 75,900
تمدید: 819,720
انتقال: 819,720
انتقال: 819,720
تمدید: 819,720
ثبت یکساله: 75,900
پسوند: shop
پسوند: credit
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 2,174,535
انتقال: 2,174,535
انتقال: 2,174,535
تمدید: 2,174,535
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: credit
پسوند: plus
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 736,230
انتقال: 736,230
انتقال: 736,230
تمدید: 736,230
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: plus
پسوند: team
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 736,230
انتقال: 736,230
انتقال: 736,230
تمدید: 736,230
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: team
پسوند: wiki
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 656,535
انتقال: 656,535
انتقال: 656,535
تمدید: 656,535
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: wiki
پسوند: center
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 497,145
انتقال: 497,145
انتقال: 497,145
تمدید: 497,145
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: center
پسوند: sale
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 736,230
انتقال: 736,230
انتقال: 736,230
تمدید: 736,230
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: sale
پسوند: group
ثبت یکساله: 318,780
تمدید: 318,780
انتقال: 318,780
انتقال: 318,780
تمدید: 318,780
ثبت یکساله: 318,780
پسوند: group
پسوند: help
ثبت یکساله: 341,550
تمدید: 683,100
انتقال: 683,100
انتقال: 683,100
تمدید: 683,100
ثبت یکساله: 341,550
پسوند: help
پسوند: net
ثبت یکساله: 371,910
تمدید: 371,910
انتقال: 371,910
انتقال: 371,910
تمدید: 371,910
ثبت یکساله: 371,910
پسوند: net
پسوند: vip
ثبت یکساله: 398,475
تمدید: 398,475
انتقال: 398,475
انتقال: 398,475
تمدید: 398,475
ثبت یکساله: 398,475
پسوند: vip
پسوند: app
ثبت یکساله: 432,630
تمدید: 432,630
انتقال: 432,630
انتقال: 432,630
تمدید: 432,630
ثبت یکساله: 432,630
پسوند: app
پسوند: biz
ثبت یکساله: 451,605
تمدید: 451,605
انتقال: 451,605
انتقال: 451,605
تمدید: 451,605
ثبت یکساله: 451,605
پسوند: biz
پسوند: games
ثبت یکساله: 462,990
تمدید: 462,990
انتقال: 462,990
انتقال: 462,990
تمدید: 462,990
ثبت یکساله: 462,990
پسوند: games
پسوند: gift
ثبت یکساله: 466,785
تمدید: 466,785
انتقال: 466,785
انتقال: 466,785
تمدید: 466,785
ثبت یکساله: 466,785
پسوند: gift
پسوند: travel
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 2,626,140
انتقال: 2,626,140
انتقال: 2,626,140
تمدید: 2,626,140
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: travel
پسوند: agency
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 497,145
انتقال: 497,145
انتقال: 497,145
تمدید: 497,145
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: agency
پسوند: space
ثبت یکساله: 527,505
تمدید: 527,505
انتقال: 527,505
انتقال: 527,505
تمدید: 527,505
ثبت یکساله: 527,505
پسوند: space
پسوند: cloud
ثبت یکساله: 527,505
تمدید: 527,505
انتقال: 527,505
انتقال: 527,505
تمدید: 527,505
ثبت یکساله: 527,505
پسوند: cloud
پسوند: band
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 561,660
انتقال: 561,660
انتقال: 561,660
تمدید: 561,660
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: band
پسوند: family
ثبت یکساله: 561,660
تمدید: 561,660
انتقال: 561,660
انتقال: 561,660
تمدید: 561,660
ثبت یکساله: 561,660
پسوند: family
پسوند: video
ثبت یکساله: 561,660
تمدید: 561,660
انتقال: 561,660
انتقال: 561,660
تمدید: 561,660
ثبت یکساله: 561,660
پسوند: video
پسوند: co
ثبت یکساله: 683,100
تمدید: 683,100
انتقال: 683,100
انتقال: 683,100
تمدید: 683,100
ثبت یکساله: 683,100
پسوند: co
پسوند: date
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 189,750
انتقال: 151,800
انتقال: 151,800
تمدید: 189,750
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: date
پسوند: download
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 189,750
انتقال: 151,800
انتقال: 151,800
تمدید: 189,750
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: download
پسوند: blog
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 690,690
انتقال: 690,690
انتقال: 690,690
تمدید: 690,690
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: blog
پسوند: stream
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 189,750
انتقال: 151,800
انتقال: 151,800
تمدید: 189,750
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: stream
پسوند: life
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 721,050
انتقال: 721,050
انتقال: 721,050
تمدید: 721,050
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: life
پسوند: world
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 721,050
انتقال: 721,050
انتقال: 721,050
تمدید: 721,050
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: world
پسوند: watch
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 736,230
انتقال: 736,230
انتقال: 736,230
تمدید: 736,230
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: watch
پسوند: zone
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 736,230
انتقال: 736,230
انتقال: 736,230
تمدید: 736,230
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: zone
پسوند: media
ثبت یکساله: 227,700
تمدید: 736,230
انتقال: 736,230
انتقال: 736,230
تمدید: 736,230
ثبت یکساله: 227,700
پسوند: media
پسوند: works
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 736,230
انتقال: 736,230
انتقال: 736,230
تمدید: 736,230
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: works
پسوند: show
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 736,230
انتقال: 736,230
انتقال: 736,230
تمدید: 736,230
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: show
پسوند: bio
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 1,658,415
انتقال: 1,658,415
انتقال: 1,658,415
تمدید: 1,658,415
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: bio
پسوند: green
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 1,658,415
انتقال: 1,658,415
انتقال: 1,658,415
تمدید: 1,658,415
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: green
پسوند: tv
ثبت یکساله: 846,285
تمدید: 846,285
انتقال: 846,285
انتقال: 846,285
تمدید: 846,285
ثبت یکساله: 846,285
پسوند: tv
پسوند: toys
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 1,187,835
انتقال: 1,187,835
انتقال: 1,187,835
تمدید: 1,187,835
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: toys
پسوند: io
ثبت یکساله: 1,062,600
تمدید: 1,062,600
انتقال: 1,062,600
انتقال: 1,062,600
تمدید: 1,062,600
ثبت یکساله: 1,062,600
پسوند: io
پسوند: press
ثبت یکساله: 1,624,260
تمدید: 1,624,260
انتقال: 1,624,260
انتقال: 1,624,260
تمدید: 1,624,260
ثبت یکساله: 1,624,260
پسوند: press

برای مشاهده تمام پسوندها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ