ثبت دامنه

دامین یا دامنه (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه، نام سایت شما می باشد و برای مشاهده سایت باید آن را در مرورگر وارد کرد.

برای راه اندازی یک وب سایت نیاز به یک آدرس دارید، به آدرس وب سایت ها در اینترنت دامنه می گویند. به طور ساده به آدرسی که بعد از www قرار می گیرد دامنه می گویند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک وب سایت خوب نام دامنه مناسب، خوانا، ساده و منحصر به فرد ‌باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود.

ثبت Name Server های اختصاصی

تنظیم DNS ها از پنل کاربری

ثبت آنی دامنه

قابلیت قفل دامنه

ثبت دامنه با نام اختصاصی

نرم افزارها و ماژول های دلخواه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید.

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید
لطفاً تأیید کنید که ربات نیستید.

قیمت لحظه ای و بروز دامنه های بین المللی

آخرین زمان بروزرسانی: 00:00:26 6-3-1401
انتقال
تمدید
ثبت(یکساله)
پسوند
پسوند: xyz
ثبت یکساله: 76,560
تمدید: 352,176
انتقال: 352,176
انتقال: 352,176
تمدید: 352,176
ثبت یکساله: 76,560
پسوند: xyz
پسوند: email
ثبت یکساله: 229,680
تمدید: 600,996
انتقال: 600,996
انتقال: 600,996
تمدید: 600,996
ثبت یکساله: 229,680
پسوند: email
پسوند: digital
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 872,784
انتقال: 872,784
انتقال: 872,784
تمدید: 872,784
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: digital
پسوند: today
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 600,996
انتقال: 600,996
انتقال: 600,996
تمدید: 600,996
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: today
پسوند: site
ثبت یکساله: 761,772
تمدید: 761,772
انتقال: 761,772
انتقال: 761,772
تمدید: 761,772
ثبت یکساله: 761,772
پسوند: site
پسوند: live
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 673,728
انتقال: 673,728
انتقال: 673,728
تمدید: 673,728
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: live
پسوند: store
ثبت یکساله: 1,481,436
تمدید: 1,481,436
انتقال: 1,481,436
انتقال: 1,481,436
تمدید: 1,481,436
ثبت یکساله: 1,481,436
پسوند: store
پسوند: photos
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 547,404
انتقال: 547,404
انتقال: 547,404
تمدید: 547,404
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: photos
پسوند: online
ثبت یکساله: 941,688
تمدید: 941,688
انتقال: 941,688
انتقال: 941,688
تمدید: 941,688
ثبت یکساله: 941,688
پسوند: online
پسوند: me
ثبت یکساله: 459,360
تمدید: 459,360
انتقال: 459,360
انتقال: 459,360
تمدید: 459,360
ثبت یکساله: 459,360
پسوند: me
پسوند: tech
ثبت یکساله: 1,301,520
تمدید: 1,301,520
انتقال: 1,301,520
انتقال: 1,301,520
تمدید: 1,301,520
ثبت یکساله: 1,301,520
پسوند: tech
پسوند: it
ثبت یکساله: 191,400
تمدید: 164,604
انتقال: 191,400
انتقال: 191,400
تمدید: 164,604
ثبت یکساله: 191,400
پسوند: it
پسوند: company
ثبت یکساله: 294,756
تمدید: 294,756
انتقال: 294,756
انتقال: 294,756
تمدید: 294,756
ثبت یکساله: 294,756
پسوند: company
پسوند: top
ثبت یکساله: 252,648
تمدید: 252,648
انتقال: 252,648
انتقال: 252,648
تمدید: 252,648
ثبت یکساله: 252,648
پسوند: top
پسوند: info
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 570,372
انتقال: 570,372
انتقال: 570,372
تمدید: 570,372
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: info
پسوند: pro
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 570,372
انتقال: 570,372
انتقال: 570,372
تمدید: 570,372
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: pro
پسوند: services
ثبت یکساله: 306,240
تمدید: 800,052
انتقال: 800,052
انتقال: 800,052
تمدید: 800,052
ثبت یکساله: 306,240
پسوند: services
پسوند: news
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 673,728
انتقال: 673,728
انتقال: 673,728
تمدید: 673,728
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: news
پسوند: com
ثبت یکساله: 325,380
تمدید: 325,380
انتقال: 325,380
انتقال: 325,380
تمدید: 325,380
ثبت یکساله: 325,380
پسوند: com
پسوند: org
ثبت یکساله: 306,240
تمدید: 405,768
انتقال: 405,768
انتقال: 405,768
تمدید: 405,768
ثبت یکساله: 306,240
پسوند: org
پسوند: shop
ثبت یکساله: 306,240
تمدید: 907,236
انتقال: 907,236
انتقال: 907,236
تمدید: 907,236
ثبت یکساله: 306,240
پسوند: shop
پسوند: credit
ثبت یکساله: 459,360
تمدید: 2,415,468
انتقال: 2,415,468
انتقال: 2,415,468
تمدید: 2,415,468
ثبت یکساله: 459,360
پسوند: credit
پسوند: plus
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 815,364
انتقال: 815,364
انتقال: 815,364
تمدید: 815,364
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: plus
پسوند: team
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 815,364
انتقال: 815,364
انتقال: 815,364
تمدید: 815,364
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: team
پسوند: wiki
ثبت یکساله: 535,920
تمدید: 727,320
انتقال: 727,320
انتقال: 727,320
تمدید: 727,320
ثبت یکساله: 535,920
پسوند: wiki
پسوند: center
ثبت یکساله: 459,360
تمدید: 547,404
انتقال: 547,404
انتقال: 547,404
تمدید: 547,404
ثبت یکساله: 459,360
پسوند: center
پسوند: sale
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 815,364
انتقال: 815,364
انتقال: 815,364
تمدید: 815,364
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: sale
پسوند: group
ثبت یکساله: 405,768
تمدید: 405,768
انتقال: 405,768
انتقال: 405,768
تمدید: 405,768
ثبت یکساله: 405,768
پسوند: group
پسوند: help
ثبت یکساله: 757,944
تمدید: 757,944
انتقال: 757,944
انتقال: 757,944
تمدید: 757,944
ثبت یکساله: 757,944
پسوند: help
پسوند: net
ثبت یکساله: 405,768
تمدید: 405,768
انتقال: 405,768
انتقال: 405,768
تمدید: 405,768
ثبت یکساله: 405,768
پسوند: net
پسوند: vip
ثبت یکساله: 440,220
تمدید: 440,220
انتقال: 440,220
انتقال: 440,220
تمدید: 440,220
ثبت یکساله: 440,220
پسوند: vip
پسوند: app
ثبت یکساله: 474,672
تمدید: 474,672
انتقال: 474,672
انتقال: 474,672
تمدید: 474,672
ثبت یکساله: 474,672
پسوند: app
پسوند: biz
ثبت یکساله: 497,640
تمدید: 497,640
انتقال: 497,640
انتقال: 497,640
تمدید: 497,640
ثبت یکساله: 497,640
پسوند: biz
پسوند: games
ثبت یکساله: 566,544
تمدید: 566,544
انتقال: 566,544
انتقال: 566,544
تمدید: 566,544
ثبت یکساله: 566,544
پسوند: games
پسوند: gift
ثبت یکساله: 516,780
تمدید: 516,780
انتقال: 516,780
انتقال: 516,780
تمدید: 516,780
ثبت یکساله: 516,780
پسوند: gift
پسوند: travel
ثبت یکساله: 918,720
تمدید: 2,916,936
انتقال: 2,916,936
انتقال: 2,916,936
تمدید: 2,916,936
ثبت یکساله: 918,720
پسوند: travel
پسوند: agency
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 600,996
انتقال: 600,996
انتقال: 600,996
تمدید: 600,996
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: agency
پسوند: space
ثبت یکساله: 581,856
تمدید: 581,856
انتقال: 581,856
انتقال: 581,856
تمدید: 581,856
ثبت یکساله: 581,856
پسوند: space
پسوند: cloud
ثبت یکساله: 581,856
تمدید: 581,856
انتقال: 581,856
انتقال: 581,856
تمدید: 581,856
ثبت یکساله: 581,856
پسوند: cloud
پسوند: band
ثبت یکساله: 459,360
تمدید: 620,136
انتقال: 620,136
انتقال: 620,136
تمدید: 620,136
ثبت یکساله: 459,360
پسوند: band
پسوند: family
ثبت یکساله: 673,728
تمدید: 673,728
انتقال: 673,728
انتقال: 673,728
تمدید: 673,728
ثبت یکساله: 673,728
پسوند: family
پسوند: video
ثبت یکساله: 673,728
تمدید: 673,728
انتقال: 673,728
انتقال: 673,728
تمدید: 673,728
ثبت یکساله: 673,728
پسوند: video
پسوند: co
ثبت یکساله: 757,944
تمدید: 757,944
انتقال: 757,944
انتقال: 757,944
تمدید: 757,944
ثبت یکساله: 757,944
پسوند: co
پسوند: date
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 191,400
انتقال: 153,120
انتقال: 153,120
تمدید: 191,400
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: date
پسوند: download
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 191,400
انتقال: 153,120
انتقال: 153,120
تمدید: 191,400
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: download
پسوند: blog
ثبت یکساله: 306,240
تمدید: 761,772
انتقال: 761,772
انتقال: 761,772
تمدید: 761,772
ثبت یکساله: 306,240
پسوند: blog
پسوند: stream
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 191,400
انتقال: 153,120
انتقال: 153,120
تمدید: 191,400
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: stream
پسوند: life
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 800,052
انتقال: 800,052
انتقال: 800,052
تمدید: 800,052
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: life
پسوند: world
ثبت یکساله: 153,120
تمدید: 800,052
انتقال: 800,052
انتقال: 800,052
تمدید: 800,052
ثبت یکساله: 153,120
پسوند: world
پسوند: watch
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 815,364
انتقال: 815,364
انتقال: 815,364
تمدید: 815,364
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: watch
پسوند: zone
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 815,364
انتقال: 815,364
انتقال: 815,364
تمدید: 815,364
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: zone
پسوند: media
ثبت یکساله: 306,240
تمدید: 872,784
انتقال: 872,784
انتقال: 872,784
تمدید: 872,784
ثبت یکساله: 306,240
پسوند: media
پسوند: works
ثبت یکساله: 229,680
تمدید: 815,364
انتقال: 815,364
انتقال: 815,364
تمدید: 815,364
ثبت یکساله: 229,680
پسوند: works
پسوند: show
ثبت یکساله: 382,800
تمدید: 815,364
انتقال: 815,364
انتقال: 815,364
تمدید: 815,364
ثبت یکساله: 382,800
پسوند: show
پسوند: bio
ثبت یکساله: 459,360
تمدید: 1,841,268
انتقال: 1,841,268
انتقال: 1,841,268
تمدید: 1,841,268
ثبت یکساله: 459,360
پسوند: bio
پسوند: green
ثبت یکساله: 459,360
تمدید: 1,841,268
انتقال: 1,841,268
انتقال: 1,841,268
تمدید: 1,841,268
ثبت یکساله: 459,360
پسوند: green
پسوند: tv
ثبت یکساله: 937,860
تمدید: 937,860
انتقال: 937,860
انتقال: 937,860
تمدید: 937,860
ثبت یکساله: 937,860
پسوند: tv
پسوند: toys
ثبت یکساله: 459,360
تمدید: 1,320,660
انتقال: 1,320,660
انتقال: 1,320,660
تمدید: 1,320,660
ثبت یکساله: 459,360
پسوند: toys
پسوند: io
ثبت یکساله: 1,378,080
تمدید: 1,378,080
انتقال: 1,378,080
انتقال: 1,378,080
تمدید: 1,378,080
ثبت یکساله: 1,378,080
پسوند: io
پسوند: press
ثبت یکساله: 1,806,816
تمدید: 1,806,816
انتقال: 1,806,816
انتقال: 1,806,816
تمدید: 1,806,816
ثبت یکساله: 1,806,816
پسوند: press

برای مشاهده تمام پسوندها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ