ثبت دامنه

دامین یا دامنه (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه، نام سایت شما می باشد و برای مشاهده سایت باید آن را در مرورگر وارد کرد.

برای راه اندازی یک وب سایت نیاز به یک آدرس دارید، به آدرس وب سایت ها در اینترنت دامنه می گویند. به طور ساده به آدرسی که بعد از www قرار می گیرد دامنه می گویند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک وب سایت خوب نام دامنه مناسب، خوانا، ساده و منحصر به فرد ‌باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود.

ثبت Name Server های اختصاصی

تنظیم DNS ها از پنل کاربری

ثبت آنی دامنه

قابلیت قفل دامنه

ثبت دامنه با نام اختصاصی

نرم افزارها و ماژول های دلخواه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید.

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید
لطفاً تأیید کنید که ربات نیستید.

قیمت لحظه ای و بروز دامنه های بین المللی

آخرین زمان بروزرسانی: 00:00:48 27-3-1403
انتقال
تمدید
ثبت(یکساله)
پسوند
پسوند: space
ثبت یکساله: 183,678
تمدید: 1,827,596
انتقال: 1,827,596
انتقال: 1,827,596
تمدید: 1,827,596
ثبت یکساله: 183,678
پسوند: space
پسوند: life
ثبت یکساله: 275,517
تمدید: 2,167,400
انتقال: 2,167,400
انتقال: 2,167,400
تمدید: 2,167,400
ثبت یکساله: 275,517
پسوند: life
پسوند: world
ثبت یکساله: 275,517
تمدید: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
ثبت یکساله: 275,517
پسوند: world
پسوند: shop
ثبت یکساله: 275,517
تمدید: 2,167,400
انتقال: 2,167,400
انتقال: 2,167,400
تمدید: 2,167,400
ثبت یکساله: 275,517
پسوند: shop
پسوند: xyz
ثبت یکساله: 91,839
تمدید: 964,310
انتقال: 964,310
انتقال: 964,310
تمدید: 964,310
ثبت یکساله: 91,839
پسوند: xyz
پسوند: site
ثبت یکساله: 275,517
تمدید: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
ثبت یکساله: 275,517
پسوند: site
پسوند: info
ثبت یکساله: 367,356
تمدید: 1,607,182
انتقال: 1,607,182
انتقال: 1,607,182
تمدید: 1,607,182
ثبت یکساله: 367,356
پسوند: info
پسوند: pro
ثبت یکساله: 367,356
تمدید: 1,607,182
انتقال: 1,607,182
انتقال: 1,607,182
تمدید: 1,607,182
ثبت یکساله: 367,356
پسوند: pro
پسوند: digital
ثبت یکساله: 367,356
تمدید: 2,424,550
انتقال: 2,424,550
انتقال: 2,424,550
تمدید: 2,424,550
ثبت یکساله: 367,356
پسوند: digital
پسوند: today
ثبت یکساله: 367,356
تمدید: 1,653,102
انتقال: 1,653,102
انتقال: 1,653,102
تمدید: 1,653,102
ثبت یکساله: 367,356
پسوند: today
پسوند: store
ثبت یکساله: 367,356
تمدید: 3,544,985
انتقال: 3,544,985
انتقال: 3,544,985
تمدید: 3,544,985
ثبت یکساله: 367,356
پسوند: store
پسوند: online
ثبت یکساله: 367,356
تمدید: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
ثبت یکساله: 367,356
پسوند: online
پسوند: team
ثبت یکساله: 367,356
تمدید: 2,084,745
انتقال: 2,084,745
انتقال: 2,084,745
تمدید: 2,084,745
ثبت یکساله: 367,356
پسوند: team
پسوند: live
ثبت یکساله: 367,356
تمدید: 1,910,251
انتقال: 1,910,251
انتقال: 1,910,251
تمدید: 1,910,251
ثبت یکساله: 367,356
پسوند: live
پسوند: blog
ثبت یکساله: 459,195
تمدید: 1,827,596
انتقال: 1,827,596
انتقال: 1,827,596
تمدید: 1,827,596
ثبت یکساله: 459,195
پسوند: blog
پسوند: tech
ثبت یکساله: 459,195
تمدید: 3,544,985
انتقال: 3,544,985
انتقال: 3,544,985
تمدید: 3,544,985
ثبت یکساله: 459,195
پسوند: tech
پسوند: email
ثبت یکساله: 551,034
تمدید: 1,735,757
انتقال: 1,735,757
انتقال: 1,735,757
تمدید: 1,735,757
ثبت یکساله: 551,034
پسوند: email
پسوند: date
ثبت یکساله: 551,034
تمدید: 734,712
انتقال: 551,034
انتقال: 551,034
تمدید: 734,712
ثبت یکساله: 551,034
پسوند: date
پسوند: download
ثبت یکساله: 551,034
تمدید: 734,712
انتقال: 551,034
انتقال: 551,034
تمدید: 734,712
ثبت یکساله: 551,034
پسوند: download
پسوند: services
ثبت یکساله: 551,034
تمدید: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
ثبت یکساله: 551,034
پسوند: services
پسوند: agency
ثبت یکساله: 551,034
تمدید: 1,653,102
انتقال: 1,653,102
انتقال: 1,653,102
تمدید: 1,653,102
ثبت یکساله: 551,034
پسوند: agency
پسوند: stream
ثبت یکساله: 551,034
تمدید: 734,712
انتقال: 551,034
انتقال: 551,034
تمدید: 734,712
ثبت یکساله: 551,034
پسوند: stream
پسوند: top
ثبت یکساله: 606,137
تمدید: 606,137
انتقال: 606,137
انتقال: 606,137
تمدید: 606,137
ثبت یکساله: 606,137
پسوند: top
پسوند: org
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 964,310
انتقال: 964,310
انتقال: 964,310
تمدید: 964,310
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: org
پسوند: watch
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 2,516,389
انتقال: 2,516,389
انتقال: 2,516,389
تمدید: 2,516,389
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: watch
پسوند: zone
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: zone
پسوند: media
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 2,516,389
انتقال: 2,516,389
انتقال: 2,516,389
تمدید: 2,516,389
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: media
پسوند: bio
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 4,619,502
انتقال: 4,619,502
انتقال: 4,619,502
تمدید: 4,619,502
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: bio
پسوند: works
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: works
پسوند: credit
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 6,557,305
انتقال: 6,557,305
انتقال: 6,557,305
تمدید: 6,557,305
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: credit
پسوند: show
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 2,516,389
انتقال: 2,516,389
انتقال: 2,516,389
تمدید: 2,516,389
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: show
پسوند: news
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 1,910,251
انتقال: 1,910,251
انتقال: 1,910,251
تمدید: 1,910,251
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: news
پسوند: green
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 4,619,502
انتقال: 4,619,502
انتقال: 4,619,502
تمدید: 4,619,502
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: green
پسوند: center
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 1,570,447
انتقال: 1,570,447
انتقال: 1,570,447
تمدید: 1,570,447
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: center
پسوند: sale
ثبت یکساله: 734,712
تمدید: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
ثبت یکساله: 734,712
پسوند: sale
پسوند: com
ثبت یکساله: 881,654
تمدید: 881,654
انتقال: 881,654
انتقال: 881,654
تمدید: 881,654
ثبت یکساله: 881,654
پسوند: com
پسوند: photos
ثبت یکساله: 918,390
تمدید: 1,570,447
انتقال: 1,570,447
انتقال: 1,570,447
تمدید: 1,570,447
ثبت یکساله: 918,390
پسوند: photos
پسوند: plus
ثبت یکساله: 918,390
تمدید: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
ثبت یکساله: 918,390
پسوند: plus
پسوند: company
ثبت یکساله: 964,310
تمدید: 964,310
انتقال: 964,310
انتقال: 964,310
تمدید: 964,310
ثبت یکساله: 964,310
پسوند: company
پسوند: net
ثبت یکساله: 1,046,965
تمدید: 1,046,965
انتقال: 1,046,965
انتقال: 1,046,965
تمدید: 1,046,965
ثبت یکساله: 1,046,965
پسوند: net
پسوند: toys
ثبت یکساله: 1,102,068
تمدید: 3,627,640
انتقال: 3,627,640
انتقال: 3,627,640
تمدید: 3,627,640
ثبت یکساله: 1,102,068
پسوند: toys
پسوند: games
ثبت یکساله: 1,102,068
تمدید: 1,827,596
انتقال: 1,827,596
انتقال: 1,827,596
تمدید: 1,827,596
ثبت یکساله: 1,102,068
پسوند: games
پسوند: clinic
ثبت یکساله: 1,102,068
تمدید: 3,719,479
انتقال: 3,719,479
انتقال: 3,719,479
تمدید: 3,719,479
ثبت یکساله: 1,102,068
پسوند: clinic
پسوند: app
ثبت یکساله: 1,138,804
تمدید: 1,138,804
انتقال: 1,138,804
انتقال: 1,138,804
تمدید: 1,138,804
ثبت یکساله: 1,138,804
پسوند: app
پسوند: vip
ثبت یکساله: 1,138,804
تمدید: 1,138,804
انتقال: 1,138,804
انتقال: 1,138,804
تمدید: 1,138,804
ثبت یکساله: 1,138,804
پسوند: vip
پسوند: gift
ثبت یکساله: 1,249,010
تمدید: 1,249,010
انتقال: 1,249,010
انتقال: 1,249,010
تمدید: 1,249,010
ثبت یکساله: 1,249,010
پسوند: gift
پسوند: me
ثبت یکساله: 1,285,746
تمدید: 1,285,746
انتقال: 1,285,746
انتقال: 1,285,746
تمدید: 1,285,746
ثبت یکساله: 1,285,746
پسوند: me
پسوند: group
ثبت یکساله: 1,313,298
تمدید: 1,313,298
انتقال: 1,313,298
انتقال: 1,313,298
تمدید: 1,313,298
ثبت یکساله: 1,313,298
پسوند: group
پسوند: biz
ثبت یکساله: 1,395,953
تمدید: 1,395,953
انتقال: 1,395,953
انتقال: 1,395,953
تمدید: 1,395,953
ثبت یکساله: 1,395,953
پسوند: biz
پسوند: cloud
ثبت یکساله: 459,195
تمدید: 1,395,953
انتقال: 1,395,953
انتقال: 1,395,953
تمدید: 1,395,953
ثبت یکساله: 459,195
پسوند: cloud
پسوند: band
ثبت یکساله: 1,469,424
تمدید: 1,827,596
انتقال: 1,827,596
انتقال: 1,827,596
تمدید: 1,827,596
ثبت یکساله: 1,469,424
پسوند: band
پسوند: wiki
ثبت یکساله: 1,735,757
تمدید: 1,735,757
انتقال: 1,735,757
انتقال: 1,735,757
تمدید: 1,735,757
ثبت یکساله: 1,735,757
پسوند: wiki
پسوند: help
ثبت یکساله: 275,517
تمدید: 2,002,090
انتقال: 2,002,090
انتقال: 2,002,090
تمدید: 2,002,090
ثبت یکساله: 275,517
پسوند: help
پسوند: family
ثبت یکساله: 2,084,745
تمدید: 2,084,745
انتقال: 2,084,745
انتقال: 2,084,745
تمدید: 2,084,745
ثبت یکساله: 2,084,745
پسوند: family
پسوند: co
ثبت یکساله: 2,158,216
تمدید: 2,158,216
انتقال: 2,158,216
انتقال: 2,158,216
تمدید: 2,158,216
ثبت یکساله: 2,158,216
پسوند: co
پسوند: tv
ثبت یکساله: 2,240,872
تمدید: 2,240,872
انتقال: 2,240,872
انتقال: 2,240,872
تمدید: 2,240,872
ثبت یکساله: 2,240,872
پسوند: tv
پسوند: video
ثبت یکساله: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
انتقال: 2,259,239
تمدید: 2,259,239
ثبت یکساله: 2,259,239
پسوند: video
پسوند: travel
ثبت یکساله: 2,755,170
تمدید: 8,274,694
انتقال: 8,274,694
انتقال: 8,274,694
تمدید: 8,274,694
ثبت یکساله: 2,755,170
پسوند: travel
پسوند: io
ثبت یکساله: 3,857,238
تمدید: 3,958,261
انتقال: 3,958,261
انتقال: 3,958,261
تمدید: 3,958,261
ثبت یکساله: 3,857,238
پسوند: io
پسوند: press
ثبت یکساله: 4,316,433
تمدید: 4,316,433
انتقال: 4,316,433
انتقال: 4,316,433
تمدید: 4,316,433
ثبت یکساله: 4,316,433
پسوند: press

برای مشاهده تمام پسوندها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138640962 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ