ثبت دامنه

دامین یا دامنه (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه، نام سایت شما می باشد و برای مشاهده سایت باید آن را در مرورگر وارد کرد.

برای راه اندازی یک وب سایت نیاز به یک آدرس دارید، به آدرس وب سایت ها در اینترنت دامنه می گویند. به طور ساده به آدرسی که بعد از www قرار می گیرد دامنه می گویند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک وب سایت خوب نام دامنه مناسب، خوانا، ساده و منحصر به فرد ‌باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود.

ثبت Name Server های اختصاصی

تنظیم DNS ها از پنل کاربری

ثبت آنی دامنه

قابلیت قفل دامنه

ثبت دامنه با نام اختصاصی

نرم افزارها و ماژول های دلخواه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید.

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید
لطفاً تأیید کنید که ربات نیستید.

قیمت لحظه ای و بروز دامنه های بین المللی

آخرین زمان بروزرسانی: 00:00:26 7-9-1400
انتقال
تمدید
ثبت(یکساله)
پسوند
پسوند: xyz
ثبت یکساله: 37,950
تمدید: 330,165
انتقال: 330,165
انتقال: 330,165
تمدید: 330,165
ثبت یکساله: 37,950
پسوند: xyz
پسوند: email
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 565,455
انتقال: 565,455
انتقال: 565,455
تمدید: 565,455
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: email
پسوند: digital
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 815,925
انتقال: 815,925
انتقال: 815,925
تمدید: 815,925
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: digital
پسوند: today
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 565,455
انتقال: 565,455
انتقال: 565,455
تمدید: 565,455
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: today
پسوند: site
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 717,255
انتقال: 717,255
انتقال: 717,255
تمدید: 717,255
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: site
پسوند: live
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 633,765
انتقال: 633,765
انتقال: 633,765
تمدید: 633,765
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: live
پسوند: store
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 1,388,970
انتقال: 1,388,970
انتقال: 1,388,970
تمدید: 1,388,970
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: store
پسوند: photos
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 516,120
انتقال: 516,120
انتقال: 516,120
تمدید: 516,120
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: photos
پسوند: online
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 884,235
انتقال: 884,235
انتقال: 884,235
تمدید: 884,235
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: online
پسوند: me
ثبت یکساله: 75,900
تمدید: 455,400
انتقال: 455,400
انتقال: 455,400
تمدید: 455,400
ثبت یکساله: 75,900
پسوند: me
پسوند: tech
ثبت یکساله: 189,750
تمدید: 1,221,990
انتقال: 1,221,990
انتقال: 1,221,990
تمدید: 1,221,990
ثبت یکساله: 189,750
پسوند: tech
پسوند: it
ثبت یکساله: 189,750
تمدید: 163,185
انتقال: 189,750
انتقال: 189,750
تمدید: 163,185
ثبت یکساله: 189,750
پسوند: it
پسوند: company
ثبت یکساله: 280,830
تمدید: 280,830
انتقال: 280,830
انتقال: 280,830
تمدید: 280,830
ثبت یکساله: 280,830
پسوند: company
پسوند: top
ثبت یکساله: 239,085
تمدید: 239,085
انتقال: 239,085
انتقال: 239,085
تمدید: 239,085
ثبت یکساله: 239,085
پسوند: top
پسوند: info
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 485,760
انتقال: 485,760
انتقال: 485,760
تمدید: 485,760
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: info
پسوند: pro
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 485,760
انتقال: 485,760
انتقال: 485,760
تمدید: 485,760
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: pro
پسوند: services
ثبت یکساله: 227,700
تمدید: 751,410
انتقال: 751,410
انتقال: 751,410
تمدید: 751,410
ثبت یکساله: 227,700
پسوند: services
پسوند: news
ثبت یکساله: 227,700
تمدید: 633,765
انتقال: 633,765
انتقال: 633,765
تمدید: 633,765
ثبت یکساله: 227,700
پسوند: news
پسوند: com
ثبت یکساله: 307,395
تمدید: 307,395
انتقال: 307,395
انتقال: 307,395
تمدید: 307,395
ثبت یکساله: 307,395
پسوند: com
پسوند: org
ثبت یکساله: 379,500
تمدید: 379,500
انتقال: 379,500
انتقال: 379,500
تمدید: 379,500
ثبت یکساله: 379,500
پسوند: org
پسوند: shop
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 850,080
انتقال: 850,080
انتقال: 850,080
تمدید: 850,080
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: shop
پسوند: credit
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 2,261,820
انتقال: 2,261,820
انتقال: 2,261,820
تمدید: 2,261,820
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: credit
پسوند: plus
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 766,590
انتقال: 766,590
انتقال: 766,590
تمدید: 766,590
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: plus
پسوند: team
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 766,590
انتقال: 766,590
انتقال: 766,590
تمدید: 766,590
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: team
پسوند: wiki
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 683,100
انتقال: 683,100
انتقال: 683,100
تمدید: 683,100
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: wiki
پسوند: center
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 516,120
انتقال: 516,120
انتقال: 516,120
تمدید: 516,120
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: center
پسوند: sale
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 766,590
انتقال: 766,590
انتقال: 766,590
تمدید: 766,590
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: sale
پسوند: group
ثبت یکساله: 379,500
تمدید: 379,500
انتقال: 379,500
انتقال: 379,500
تمدید: 379,500
ثبت یکساله: 379,500
پسوند: group
پسوند: help
ثبت یکساله: 341,550
تمدید: 709,665
انتقال: 709,665
انتقال: 709,665
تمدید: 709,665
ثبت یکساله: 341,550
پسوند: help
پسوند: net
ثبت یکساله: 383,295
تمدید: 383,295
انتقال: 383,295
انتقال: 383,295
تمدید: 383,295
ثبت یکساله: 383,295
پسوند: net
پسوند: vip
ثبت یکساله: 413,655
تمدید: 413,655
انتقال: 413,655
انتقال: 413,655
تمدید: 413,655
ثبت یکساله: 413,655
پسوند: vip
پسوند: app
ثبت یکساله: 447,810
تمدید: 447,810
انتقال: 447,810
انتقال: 447,810
تمدید: 447,810
ثبت یکساله: 447,810
پسوند: app
پسوند: biz
ثبت یکساله: 466,785
تمدید: 466,785
انتقال: 466,785
انتقال: 466,785
تمدید: 466,785
ثبت یکساله: 466,785
پسوند: biz
پسوند: games
ثبت یکساله: 531,300
تمدید: 531,300
انتقال: 531,300
انتقال: 531,300
تمدید: 531,300
ثبت یکساله: 531,300
پسوند: games
پسوند: gift
ثبت یکساله: 485,760
تمدید: 485,760
انتقال: 485,760
انتقال: 485,760
تمدید: 485,760
ثبت یکساله: 485,760
پسوند: gift
پسوند: travel
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 2,732,400
انتقال: 2,732,400
انتقال: 2,732,400
تمدید: 2,732,400
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: travel
پسوند: agency
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 565,455
انتقال: 565,455
انتقال: 565,455
تمدید: 565,455
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: agency
پسوند: space
ثبت یکساله: 546,480
تمدید: 546,480
انتقال: 546,480
انتقال: 546,480
تمدید: 546,480
ثبت یکساله: 546,480
پسوند: space
پسوند: cloud
ثبت یکساله: 546,480
تمدید: 546,480
انتقال: 546,480
انتقال: 546,480
تمدید: 546,480
ثبت یکساله: 546,480
پسوند: cloud
پسوند: band
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 580,635
انتقال: 580,635
انتقال: 580,635
تمدید: 580,635
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: band
پسوند: family
ثبت یکساله: 633,765
تمدید: 633,765
انتقال: 633,765
انتقال: 633,765
تمدید: 633,765
ثبت یکساله: 633,765
پسوند: family
پسوند: video
ثبت یکساله: 633,765
تمدید: 633,765
انتقال: 633,765
انتقال: 633,765
تمدید: 633,765
ثبت یکساله: 633,765
پسوند: video
پسوند: co
ثبت یکساله: 709,665
تمدید: 709,665
انتقال: 709,665
انتقال: 709,665
تمدید: 709,665
ثبت یکساله: 709,665
پسوند: co
پسوند: date
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 189,750
انتقال: 151,800
انتقال: 151,800
تمدید: 189,750
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: date
پسوند: download
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 189,750
انتقال: 151,800
انتقال: 151,800
تمدید: 189,750
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: download
پسوند: blog
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 717,255
انتقال: 717,255
انتقال: 717,255
تمدید: 717,255
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: blog
پسوند: stream
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 189,750
انتقال: 151,800
انتقال: 151,800
تمدید: 189,750
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: stream
پسوند: life
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 751,410
انتقال: 751,410
انتقال: 751,410
تمدید: 751,410
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: life
پسوند: world
ثبت یکساله: 113,850
تمدید: 751,410
انتقال: 751,410
انتقال: 751,410
تمدید: 751,410
ثبت یکساله: 113,850
پسوند: world
پسوند: watch
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 766,590
انتقال: 766,590
انتقال: 766,590
تمدید: 766,590
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: watch
پسوند: zone
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 766,590
انتقال: 766,590
انتقال: 766,590
تمدید: 766,590
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: zone
پسوند: media
ثبت یکساله: 227,700
تمدید: 815,925
انتقال: 815,925
انتقال: 815,925
تمدید: 815,925
ثبت یکساله: 227,700
پسوند: media
پسوند: works
ثبت یکساله: 151,800
تمدید: 766,590
انتقال: 766,590
انتقال: 766,590
تمدید: 766,590
ثبت یکساله: 151,800
پسوند: works
پسوند: show
ثبت یکساله: 303,600
تمدید: 766,590
انتقال: 766,590
انتقال: 766,590
تمدید: 766,590
ثبت یکساله: 303,600
پسوند: show
پسوند: bio
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 1,722,930
انتقال: 1,722,930
انتقال: 1,722,930
تمدید: 1,722,930
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: bio
پسوند: green
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 1,722,930
انتقال: 1,722,930
انتقال: 1,722,930
تمدید: 1,722,930
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: green
پسوند: tv
ثبت یکساله: 876,645
تمدید: 876,645
انتقال: 876,645
انتقال: 876,645
تمدید: 876,645
ثبت یکساله: 876,645
پسوند: tv
پسوند: toys
ثبت یکساله: 455,400
تمدید: 1,237,170
انتقال: 1,237,170
انتقال: 1,237,170
تمدید: 1,237,170
ثبت یکساله: 455,400
پسوند: toys
پسوند: io
ثبت یکساله: 1,062,600
تمدید: 1,062,600
انتقال: 1,062,600
انتقال: 1,062,600
تمدید: 1,062,600
ثبت یکساله: 1,062,600
پسوند: io
پسوند: press
ثبت یکساله: 1,692,570
تمدید: 1,692,570
انتقال: 1,692,570
انتقال: 1,692,570
تمدید: 1,692,570
ثبت یکساله: 1,692,570
پسوند: press

برای مشاهده تمام پسوندها کلیک کنید

7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.

05138645596 ارسال تیکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ